Prioriteit stellen in oerwoud van rapportage-eisen

Nieuwsbericht
Datum 17 december 2012

De prudentiële rapportages van banken moeten beter. Makkelijker gezegd dan gedaan, gezien de complexiteit en veelheid aan eisen.

Seminar

DNB heeft de betrouwbaarheid van de liquiditeit- en solvabiliteitrapportages van negen banken onderzocht en daaruit geconcludeerd dat geen enkele onderzochte bank alles helemaal correct doet én dat een aantal dezelfde problemen/fouten bij meerdere banken voorkomt. Over de resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden om de rapportages te verbeteren, ging een speciaal DNB-seminar op 12-12-12, met vertegenwoordigers van de drie partijen die hierbij een grote rol spelen: bankiers, accountants en toezichthouders. Unaniem waren zij van mening dat de rapportages beter moeten. Net zo eensgezind concludeerden alle partijen dat dit geen eenvoudige opgave is. 
 
Pijnpunten
Jos Heuvelman, DNB-divisiedirecteur toezicht banken, opende het seminar. Daarna volgde de presentatie van de onderzoeksresultaten van DNB. Enkele voorbeelden van (geanonimiseerde) rapportages illustreerden dat verbeterslagen nodig zijn.

In de praktijk zijn er meerdere pijnpunten. ‘We kunnen waarschijnlijk precies leveren wat u wilt, maar soms twijfelen we wat u precies bedoelt met uw eisen en wensen’, zo stelde Waldo Halfhuid, bij NIBC verantwoordelijk voor het prudentiële beleid. Naar zijn mening kunnen bankiers een nieuw rapportagesysteem opzetten dat voldoet aan alle eisen. Dat kost wel extra inspanning en mankracht.

Accountant Dick Korf (KPMG) sprak over zijn bevindingen en aanbevelingen voor de drie betrokken partijen. Naar zijn overtuiging kunnen de banken winst boeken door de prudentiële rapportages beter vergelijkbaar te maken met de eigen interne rapportages én door ze een prominenter plek te geven in de eigen beleidscyclus. Op hun beurt kunnen accountants minder fragmentarisch auditen en innovatiever te werk gaan. Aanbeveling aan de toezichthouders is om  zich meer open te stellen, prioriteiten te stellen in hun eisen aan banken, en duidelijke richtsnoeren te geven.
 
Discussie
Ook DNB kwam met aanbevelingen: stel duidelijke prioriteiten – geef minder gewicht aan minder belangrijke eisen – en stuur pragmatischer op rapportages. Daarmee brak een levendige discussie los. Zo betoogde Hans Buurmans (ING/NVB) dat vele bankiers te kampen hebben met een accumulatie van regelgeving, waaraan ze onmogelijk meteen tegemoet kunnen komen. De toezichthouders AFM en DNB stellen dat het gaat om Europese regelgeving waar alle banken aan moeten voldoen. Er is geen keuze, het moet.
 
Ook de komende jaren wil DNB samen met banken én accountants veel aandacht geven aan de kwaliteit van de rapportages. Met betere rapportages kunnen banken zich beter vergelijken met elkaar én kan de toezichthouder gefundeerder besluiten nemen. Kortom, een win-winsituatie. 
 
Klik hier voor meer informatie over het Seminar.

Vragen? Mail naar toezichtrapportagesbanken@dnb.nl.