Compliance Corner: richtsnoeren voor internal governance

Nieuwsbericht
Datum 26 februari 2013

Bij het toezicht op het interne beheersingsraamwerk van uw bank baseert DNB zich op de EBA guidelines GL44. Deel drie van de rubriek Compliance Corner.

Groep mensen

Voor de wijze waarop een bank haar interne beheersingsraamwerk (internal governance) heeft ingericht zijn de Guidelines on internal governance (genummerd als: GL44) van de European Banking Authority (EBA) van groot belang. Hierin zijn richtsnoeren opgenomen voor:

A. Corporate Structure and Organisation
B. Management body
C. Risk management
D. Internal control
E. Information Systems and Business Continuity
F. Transparancy
 
Twee voorbeelden. Het onderdeel ‘A. Corporate Structure and Organisation’ geeft richtsnoeren voor de interne checks & balances binnen een bank. Verder schrijft dit onderdeel voor dat een bank beschikt over onafhankelijke bedrijfsonderdelen voor de interne controle (audit), de compliance en het risicobeheer (vergelijk de artikelen 17, vierde lid, 21, eerste lid en 23, zesde lid, van het Besluit prudentiële regels). En het onderdeel ‘E. Information systems and business continuity’ schrijft voor dat een bank beschikt over een informatiesysteem dat een effectieve beheersing van de bedrijfsprocessen en de risico’s mogelijk maakt en dat voorziet in de interne en externe informatiebehoeften (vergelijk artikel 20 van het Besluit prudentiële regels).
 
Toezicht
Met het vastleggen van richtsnoeren bevordert de European Banking Authority (EBA) de uniforme toepassing van Europese regels in het prudentiële toezicht op banken. De Beleidsregel Toepassing richtsnoeren EBA Wft koppelt de EBA-richtsnoeren aan de Wft en daarmee zijn ze sterker verankerd in het toezicht. Tegelijkertijd kan DNB aan de hand van deze beleidsregel in de toezichtpraktijk duidelijk maken hoe zij uitvoering geeft aan de betreffende prudentiële norm. 
 
GL44 in de beleidsregel
Artikel 13 – Beheersing van relevante risico’s en governance (artikel 22 en bijlage V CRD / artikelen 3:10 en 3:17 Wft): DNB baseert zich bij het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 3:10 en artikel 3:17 van de Wft met betrekking tot de beheerste en integere bedrijfsuitoefening (governance) van een bank of beleggingsonderneming, en de bedrijfsprocessen van een bank of beleggingsonderneming gericht op het beheersen van relevante risico’s, op de richtsnoeren van de EBA voor een adequate governance van de onderneming, zoals opgenomen in het de EBA Guidelines on Internal Governance van 26 September 2011.
 
Meer informatie? Lees de publicatie in de Staatscourant van 6 augustus 2012

> Terug naar de Nieuwsbrief