Toetsing geschiktheid bestuurders: individueel én in de raad

Nieuwsbericht
Datum 28 maart 2013

Individuele kwaliteiten zijn belangrijk, maar evenzeer hoe iemand past binnen de raad: op dat alles let DNB bij de toetsing van bestuurders en commissarissen.

Betrouwbaarheidtoets

Bij de geschiktheidstoets onderzoekt DNB of de kandidaat geschikt is voor de voorgestelde functie. Daarbij kijkt de toezichthouder naar individuele kwaliteiten als deskundigheid en ervaring. Tevens gaat DNB na of de voorgestelde kandidaat qua profiel past binnen het collectief. Daarvoor gebruikt DNB een geschiktheidsmatrix. Deze matrix geeft een overzicht van de collectieve kennis en kwaliteiten van de raad van commissarissen of de raad van bestuur. De matrix toont de sterke én de zwakke plekken binnen de raad.

Invullen matrix
Elke kandidaat-bestuurder of commissaris moet een geschiktheidstoets doen. Banken moeten daarvoor altijd een aanvraag doen bij DNB. Bij iedere aanvraag moeten de banken voortaan ook de geschiktheidsmatrix van de gehele raad invullen. Het is daarbij praktisch om aan te sluiten bij de indeling van de Beleidsregel geschiktheid 2012.

Verschillen tussen banken
Hoe hoog de RvC- of RvB-leden scoren in de matrix, is afhankelijk van het niveau van de benodigde kennis en kunde voor die specifieke bank. Dat kan verschillen per bank: dit hangt steeds samen met de aard, omvang, complexiteit en het risicoprofiel van de onderneming. Kortom, een bestuurder kan wel goed passen bij bank A, maar dat betekent nog niet dat deze persoon ook geschikt is bij bank B.

Niet geschikt
Een kandidaat-commissaris of bestuurder kan op het eerste oog een prima kandidaat lijken gezien zijn/haar individuele kennis en ervaring. Echter, als uit de matrix blijkt dat binnen het collectief juist behoefte is aan andersoortige expertise, dan kan dat voor DNB reden zijn om de kandidaat toch niet (direct) geschikt te achten omdat die onvoldoende toevoegt aan de betreffende raad. In de praktijk zal DNB hierover in gesprek gaan met de bank. 

Meer informatie 

 

Terug naar de Nieuwsbrief