‘Bestuurder: focus naast inhoud ook op gedrag!’

Nieuwsbericht
Datum 28 maart 2013

‘Zelfreflectie en elkaar aanspreken op gedrag zijn cruciaal voor het succes van een onderneming’, stelt toezichthouder Wijnand Nuijts van DNB.

DNB
Wijnand Nuijts

maakte half maart de resultaten bekend van haar onderzoek naar het gedrag en de cultuur binnen raden van bestuurders en commissarissen van dertig financiële ondernemingen. In een interview vertelt Wijnand Nuijts, hoofd van het expertisecentrum Cultuur, Organisatie en Integriteit, meer over de belangrijkste onderzoekconclusies en over dat wat DNB verwacht van de bestuurders van banken.
 
Wat zijn de resultaten van jullie onderzoek naar gedrag en cultuur in de top?
‘Bestuurders en commissarissen zijn sterk gericht zijn op de inhoud en willen vandaaruit de beste resultaten behalen, zo blijkt uit ons onderzoek. Dat is op zich natuurlijk prima. Bij veel ondernemingen signaleren we echter dat er nog te weinig bewustwording is over het belang van het gedrag voor de performance. Een aantal organisaties is hier wel degelijk mee bezig, maar elders gebeurt dat nog niet. Ook zien we dat collega-bestuurders of commissarissen elkaar nog onvoldoende aanspreken op onwenselijk gedrag.’
 
Wat verwacht DNB van bestuurders?
‘We moedigen bestuurders aan tot zelfreflectie, zodat ze zich ervan bewust zijn hoe hun gedrag bijdraagt of juist afbreuk doet aan de doelen van hun onderneming. Maar het moet niet alleen bij reflectie blijven: het is net zozeer nodig dat bestuurders elkaar en anderen durven aan te spreken op gedrag. Zo kun je negatieve gedragspatronen ombuigen tot positievere.
Dit alles, een gedegen zelfreflectie en elkaar aanspreken op gedrag, is volgens ons van cruciaal belang voor het succes van een onderneming. Daarom roept DNB bestuurders op om goed naar hun eigen handelen te kijken en hiervan te leren. Uit de gesprekken die we voerden, maken we trouwens op dat de meerderheid van de bestuurders het belang van gedrag erkent en inziet dat gedrag een grote impact heeft op de effectiviteit van de besluitvorming en daarmee de effectiviteit van het bestuur.’
 
De besluitvorming binnen het bestuur moet ook zorgvuldiger?
‘Ja. DNB verwacht van een bestuur een heel zorgvuldige besluitvorming, waarbij er echt ruimte is voor tegenspraak. Dat wordt nu nog onvoldoende georganiseerd. Het is niet zo dat er nu geen kritisch vermogen binnen de sector is, maar dit wordt nog onvoldoende bewust georganiseerd en effectief ingezet. Dat moet én kan echt beter. Zo zijn vergaderingen zó te organiseren dat je een constructieve kritische dialoog uitlokt, waarbij allen rond de tafel ook echt kunnen participeren. Dat kan met diverse maatregelen, zoals het benoemen van een advocaat van de duivel om de discussie aan te zwengelen en de belangen van alle stakeholders te verdedigen.’
 
En voorzitters moeten minder dominant worden?
‘We zien dat veel voorzitters een dominante leiderschapsstijl hebben. DNB verwacht echter van voorzitters dat ze in staat zijn om meerdere leiderschapsstijlen flexibel toe te passen al naar gelang de situatie. Zo moet een voorzitter ook een meer faciliterende rol kunnen vervullen en sturen op de participatie van alle bestuursleden.’
 
Wat gaat DNB verder doen?
‘We gaan voor alle onderzochte instellingen met problemen na of ze inderdaad follow-up geven aan de verbeterpunten. En we gaan door met thema-onderzoeken. Zo gaan we samen met collega’s van de AFM onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de snelheid van veranderingen in de financiële sector. Met de onderzoeksresultaten willen we straks een impuls geven aan de veranderingsgezindheid van de sector.’
 
 
Presentatie onderzoeksresultaten
Het rapport Leading by example geeft de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar gedrag in de bestuurskamers van financiële instellingen. 
 
Juist bij het onderwerp gedrag en cultuur hecht DNB veel waarde aan een dialoog met de sector. Tijdens het daarvoor georganiseerde DNB-seminar Leading by example op dinsdag 19 maart presenteerde DNB de onderzoeksresultaten en schetsten vertegenwoordigers van financiële instellingen hoe zij zelf werken aan gedrag en cultuur binnen de besturen. 

 

> Terug naar de Nieuwsbrief