Beter toetsen op betrouwbaarheid en geschiktheid

Nieuwsbericht
Datum 31 mei 2012

Vanaf 1 juli gaan DNB en AFM niet alleen bestuurders maar ook leden van Raden van Commissarissen en van Toezicht toetsen op geschiktheid (voorheen deskundigheid genoemd). De toetsing verloopt beter als banken zich houden aan enkele spelregels.

Toetsen

>Spelregels
 • Onderbouwing geschiktheid
  DNB verwacht een schriftelijke onderbouwing van de geschiktheid van een persoon aan de hand van het functieprofiel. In de praktijk is deze informatie vaak erg summier of niet gerelateerd aan het functieprofiel. Dit leidt tot vertraging in het toetsingsproces omdat DNB opnieuw het verzoek moet doen de gevraagde informatie aan te leveren.

 • Eerst kennis opdoen, daarna benoemen
  Een kandidaat moet beschikken over het gewenste kennisniveau alvorens deze kan worden aangemeld als aspirant-bestuurder of lid van de Raad van Commissarissen/Toezicht. Bij hoge uitzondering stemmen DNB/AFM in met benoemingen die hiervan afwijken: en dan onder de strikte voorwaarde dat binnen een bepaalde periode de kennis alsnog wordt opgedaan. Gebeurt dat niet, dan kan de toezichthouder alsnog een negatieve beslissing nemen.
   
 • Elk nieuw antecedent melden
  Banken zijn wettelijk verplicht om wijzigingen in antecedenten van bestuurders of Raadsleden te melden bij AFM/DNB. Denk daarbij bijvoorbeeld aan fiscale vergrijpboetes of verkeersmisdrijven als rijden over invloed. In de praktijk blijkt dat banken dit soort zaken niet altijd melden. De toezichthouders nemen dit zwaar op. Het niet melden van een nieuw antecedent leidt tot een toezichtantecedent voor de bank en/of betrokken persoon. 

Tip: lees ook het artikel Hertoetsing: alleen bij redelijke aanleiding, in deze Nieuwsbrief.

Meer informatie?

Meer informatie over de toetsingen? Lees meer in het Informatiebulletin Toetsingen.