Beleggerscompensatiestelsel: geen heffing over 2012

Nieuwsbericht
Datum 18 februari 2013

Op basis van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggers-compensatie en depositogarantie Wft, is een fonds gevormd om particulieren beleggers te beschermen, die op grond van een beleggingsdienst, geld of financiële middelen hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende beleggingsonderneming.

Beleggingsondernemingen zijn jaarlijks verplicht een bijdrage te leveren aan dit fonds. DNB stelt periodiek, na overleg met representatieve vertegenwoordigingen, de omvang van de noodzakelijk geachte totale bijdrage aan het compensatiefonds vast. In verband met de ontwikkelingen van het fonds over de afgelopen jaren is besloten om net zoals over de jaren 2010 en 2011 geen heffing over 2012 aan de deelnemende ondernemingen in rekening  te brengen.
 
Nieuwe toetreders tot de markt betalen een vast bedrag van € 5.000 als toetredingsbijdrage. Of er over 2013 een heffing in rekening zal worden gebracht is afhankelijk van ontwikkelingen met betrekking tot een nieuwe Europese BCS-richtlijn dan wel of er gebruik gemaakt moet worden van het BCS.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief