Geldwisselkantoren vallen sinds 1 juli 2012 onder de Wft

Nieuwsbericht
Datum 6 juli 2012

Op 1 juli 2012 is de Wet inzake de geldtransactiekantoren (Wgt) ingetrokken. Het toezicht op de wisseltransacties valt per 1 juli 2012 onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het toezicht op de geldtransactiekantoren zal hierdoor op enkele punten veranderen.

Quentin Massys - De geldwisselaar

De Wet inzake geldtransactiekantoren (Wgt) is komen te vervallen. In 2009 is het toezicht op geldtransfer-activiteiten al overgeheveld naar de Wft en met ingang van 1 juli 2012 is ook het resterende toezicht op wisselactiviteiten onder de Wft gebracht. Hiermee wil de wetgever bereiken dat partijen die zowel geldtransfers als wisseltransacties verrichten nog slechts onder één wet, de Wft, vallen.  
 

 

Definitie geldtransactiekantoor wordt wisselinstelling
In de Wft is een verbod opgenomen op het uitoefenen van het bedrijf van wisselinstelling en daarmee verdwijnt het begrip ‘geldtransactiekantoor’. Een wisselinstelling is degene die zijn bedrijf maakt van het verrichten van wisseltransacties. Het verbod op het uitoefenen van het bedrijf van wisselinstelling is niet van toepassing op partijen die van DNB al een vergunning hebben voor bank of betaal­instelling.
 
Bestaande, in het register van DNB ingeschreven, geldtransactiekantoren hoeven in verband met de overheveling naar de Wft geen actie te ondernemen. Zij krijgen van rechtswege een vergunning voor wisselinstelling en worden met ingang van 1 juli 2012 in het register ingeschreven. Eventuele aan de registratie verbonden voorwaarden en voorschriften blijven onveranderd van toepassing. 

Aanpassingen lagere regelgeving
Per 1 juli 2012 is in de Wft opgenomen dat een wisselinstelling moet voldoen aan de artikelen 3:9 eerste lid, 3:10 eerste lid en 3:17 eerste lid van de Wft. Het Besluit prudentiële regels (‘Bpr’) bevat op dit moment nog geen nadere regels met betrekking tot de invulling van de in 3:10 en 3:17 genoemde normen met betrekking tot wisselinstellingen. De bepalingen uit de oude Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie onder de Wet inzake de geldtransactiekantoren (‘Regeling Wgt’) zullen naar verwachting per 1 januari 2013 worden overgeheveld naar het Bpr. Tot die tijd geldt dat een wisselinstelling voldoet aan de Wft-normen wanneer zij voldoet aan de ‘Regeling Wgt’ zoals die gold onder de Wet inzake de geldtransactiekantoren.