PPI valt voortaan onder pensioentoezicht

Nieuwsbericht
Datum 7 december 2012

Het toezicht op premiepensioeninstellingen (PPI’s) wordt met ingang van volgend jaar overgeheveld van het toezicht op verzekeraars naar het toezicht op pensioenfondsen en beleggingsinstellingen. Vier vragen over het toezicht op PPI’s.

Wat is een PPI?
Een premiepensioeninstelling is een instelling die individuele defined contribution (beschikbare premie) regelingen kan uitvoeren. Bij deze bedrijven, die sinds begin 2011 kunnen worden opgericht, mogen werkgevers een beschikbare premieregeling onderbrengen. De PPI belegt het geld van de individuele werknemers in de opbouwfase. De beleggingsrisico’s liggen bij de deelnemers. Met het belegde bedrag moet de deelnemer bij pensionering een pensioen aankopen bij een verzekeraar. PPI’s mogen grensoverschrijdend werken. 

Waarom vielen PPI’s in eerste instantie onder het verzekeraarstoezicht?
PPI’s vallen zowel onder de Wft als onder de Pensioenwet.  De verwachting was dat met name grotere verzekeraars PPI’s zouden oprichten. Dit was inderdaad het geval, maar ook banken, vermogensbeheerders en pensioenuitvoerders hebben PPI’s in het leven geroepen. In totaal zijn nu een achttal PPI’s opgericht. Bij aanvang heeft DNB al besloten na twee jaar de keuze voor het verzekeraarstoezicht te evalueren. 

Wat was de conclusie van deze evaluatie?
Een van de constateringen is dat PPI’s meer raakvlakken hebben met de ontwikkelingen in de pensioensector dan met de gebeurtenissen in de verzekeringsbranche. Een voorbeeld is dat het prudent person-principe bij beleggingen al centraal staat in het toezicht op pensioenfondsen. Ook lijkt een PPI in haar aard meer op een beleggingsinstelling dan op een verzekeraar. 

Wat merken verzekeraars met een PPI van de wijziging van het toezicht?
Verzekeraars die een PPI hebben opgericht, krijgen een ander aanspreekpunt, maar zullen verder niets merken van de verhuizing van het toezicht naar de divisie pensioenen. Overigens, daar waar een PPI is opgericht door verzekeraars, zal uiteraard nauw met het toezicht op verzekeraars worden samengewerkt.