Herstel vermogensoverdracht VPL-gelden

Nieuwsbericht
Datum 7 december 2012
DNB heeft eind oktober de bevindingen uit het VPL-onderzoek gedeeld via de sectorbrief VPL-regelingen. Voor pensioenfondsen die een VPL-regeling uitvoeren, is de sectorbrief niet vrijblijvend. Aan deze fondsen is bijvoorbeeld gevraagd om op korte termijn te onderzoeken of er in het verleden vermogensoverdracht heeft plaatsgevonden vanuit het pensioenvermogen naar de VPL-gelden.

 

In veel gevallen zal van zo’n vermogensoverdracht geen sprake zijn, maar waar dit wel het geval is, verwacht DNB dat die met terugwerkende kracht wordt hersteld.  DNB heeft een aantal vragen gekregen over hoe dit praktisch uitgevoerd moet worden, omdat hier geen concrete afspraken over waren met sociale partners.
 
Fondsen die VPL-gelden beheren voor sociale partners zullen het saldo van de VPL-baten en VPL-lasten over het verleden in beeld moeten brengen en zullen op basis daarvan het correcte saldo van de VPL-gelden moeten vaststellen. Het saldo VPL-gelden bestaat uit de expliciet voor VPL bestemde bijdragen, vermeerderd met het beleggingsrendement en verminderd met de inkoopsommen voor inkoop pensioen.
 
DNB is zich ervan bewust dat niet in alle gevallen concrete afspraken zijn gemaakt over de bijdrage voor VPL (die bijvoorbeeld deel uitmaakte van de reguliere doorsneepremie) of het beleggingsrendement. In die gevallen is het de verantwoordelijkheid van het bestuur om – binnen de relevante wettelijke kaders – deze afspraken alsnog in te vullen. Zo zal er in veel gevallen in het verleden bij de premieberekening, -vaststelling en -beoordeling vooraf een specifiek bedrag zijn aangemerkt als bijdrage om (op termijn) VPL-pensioen in te kopen. Als er geen specifieke beleggingen zijn aangehouden voor VPL-gelden, dan ligt het voor de hand om het fondsrendement te vergoeden. De sectorbrief kan het bestuur helpen om vast te stellen binnen welke kaders eventuele afspraken nader vormgegeven moeten worden. 
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met uw toezichthouder of de contactpersoon die in de aanbiedingsbrief bij de sectorbrief VPL-regelingen is opgenomen.