Evaluatie herstelplan 2012

Nieuwsbericht
Datum 7 december 2012

Pensioenfondsen met een herstelplan in 2012 moeten voor 8 februari 2013 een evaluatie van de voortgang van het herstelplan ter beoordeling aan DNB voorleggen. In die evaluatie moeten de fondsen aangegeven of er nog steeds sprake is van een concreet en haalbaar herstelplan. Voor de voorbereiding van de evaluatie heeft DNB op 6 december 2012 een instructiebrief aan de fondsen gestuurd.

Weg

De instructiebrief bevat een aantal spelregels over het aanleveren van informatie zodat DNB een oordeel kan geven over de uitvoering van het herstelplan, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid van een mogelijke kortingsmaatregel.
 
Naast een technisch gedeelte voor het invullen van de e-line rapportage geeft de brief toelichting op een mogelijke korting, de communicatie hierover en de actualiteiten en aandachtspunten bij de evaluatie. 
 
Oordeel DNB over de evaluatie 2012
DNB zal na ontvangst van de gegevens zo snel mogelijk een oordeel vormen over de evaluatie 2012. DNB streeft ernaar de pensioenfondsen die een korting moeten doorvoeren voor 1 maart 2013 te informeren, maar zal die fondsen in ieder geval uiterlijk voor 1 april 2013 geïnformeerd hebben. De overige pensioenfondsen worden in het voorjaar van 2013 geïnformeerd. 
 
Net als bij de evaluatie dit jaar, zullen DNB, de AFM, het Ministerie van SZW en de Pensioenfederatie afspraken maken over de externe communicatie met betrekking tot de evaluatie van de herstelplannen. 
 
Korten
Peildatum bij de evaluatie is de financiële situatie van het fonds per 31 december 2012. Korten van pensioenen kan daarbij een uiterste maatregel zijn die een pensioenfonds kan treffen. Dat mag alleen als de inzet van sturingsmogelijkheden zoals aanpassing van de premie, het beleggingsbeleid en de indexatie niet mogelijk is zonder belangen onevenredig te schaden.
 
DNB vraagt van bestuurders van fondsen die moeten besluiten tot een korting in het bijzonder aandacht voor kwaliteit van de aangeleverde informatie. Die fondsen moeten een speciaal vragenformulier naar DNB sturen dat door twee bestuurders van het fonds is ondertekend.  
 
Wanneer wordt een korting verwerkt in de dekkingsgraad?
Fondsen dienen onvoorwaardelijk vastgestelde kortingen na besluitvorming te verwerken in de eerstvolgende financiële rapportage. Dit geldt zowel voor kortingen waartoe definitief besloten is in de loop van het herstelplan, als voor een eventuele eindkorting na afloop van het herstelplan. De dekkingsgraad eind 2012 is dus exclusief een eventuele korting per 1 april 2013. Hierdoor is de dekkingsgraad 31-12-2012 een eenduidige basis voor de evaluatie 2012. Indien een fonds op grond van de evaluatie 2012 een korting per 1 april 2013 geheel of gedeeltelijk door moet voeren, wordt deze dus verwerkt in de maandrapportage per eind februari en in de eerstekwartaalrapportage.

 

Toets op evenwichtige belangenafweging bij korten
Bij een definitief vastgestelde korting zal DNB niet alleen beoordelen of de voorgenomen korting voldoende bijdraagt aan herstel maar ook of de korting op een rechtmatige wijze wordt doorgevoerd. Daarbij gaat het vooral om de vraag of sprake is van evenwichtige belangenafweging bij het bestuursbesluit. 
 
Communicatie over korten aan deelnemers en gepensioneerden
Het pensioenfondsbestuur is zelf verantwoordelijk voor de (voor-)genomen besluiten omtrent korten en voor het informeren van de deelnemer. Evenals vorig jaar hoeven pensioenfondsen dus niet te wachten op het oordeel van DNB over de evaluatie. DNB gaat er daarbij van uit dat pensioenfondsen in hun communicatie aangeven dat een oordeel door DNB over de evaluatie van het fonds nog plaatsvindt. Van de AFM hebben pensioenfondsen bericht ontvangen over wat van het bestuur wordt verwacht op het gebied van communicatie naar (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. 
 
Belangrijke ontwikkelingen in 2012
In 2012 is veel gebeurd dat van invloed is op de evaluatie van de herstelplannen. Daarom vindt u hieronder links naar informatie die van belang is voor de evaluatie. Het gaat om: de instructiebrief van 6 december 2012, evenwichtige belangenafweging, het gebruik van parameters, het gebruik van actuele sterftegrondslagen, inhaalpensioen (VPL), het aanvragen van de adempauze en maatwerk en formele aanpassingen van de (evaluatie)rapportages.