Herinnering indienen evaluatie herstelplan en ondertekening bijlage

Nieuwsbericht
Datum 5 februari 2013

Pensioenfondsen waarbij in 2012 een herstelplan van kracht was, moeten vóór 8 februari 2013 de ‘4e kwartaalstaten pensioenfondsen in herstel’ via e-line bij DNB indienen en de ingevulde en ondertekende bijlage 4 uit de instructiebrief naar DNB opsturen.

Questionnaire en rapportagetool

DNB streeft ernaar de evaluatie van de herstelplannen van de fondsen die mogelijk moeten korten voor 1 maart af te ronden en die van de andere fondsen in herstel voor 1 mei. Om dat streven waar te kunnen maken, is het van groot belang dat de rapportage geen fouten bevat, omdat die leiden tot vertraging en onzekerheid voor de betreffende fondsen over de uitkomsten van het oordeel van DNB. Als bestuur bent u verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de rapportage. Daarom moet de bijlage 4 worden ondertekend door bestuursleden. 

Meer informatie over de evaluatie herstelplannen is te vinden in de Nieuwsbrief van december 2012.  

Evenwichtige belangenafweging
Zoals in de nieuwsbrief van december aangekondigd, heeft DNB alle pensioenfondsen met een voorgenomen korting geïnformeerd over haar oordeel op de beantwoording van het vragenformulier evenwichtige belangenafweging. In het formulier konden pensioenfondsen  toelichten waarom het voorgenomen kortingsbesluit voldoet aan de norm van evenwichtige belangenafweging. Met het oordeel van DNB kunnen pensioenfondsen verder in het proces van besluitvorming van het daadwerkelijk doorvoeren van kortingen per 1 april 2013.

Kortingen pensioenfondsen vallen lager uit
Onlangs heeft DNB via een persbericht bekend gemaakt te verwachten dat circa 70 pensioenfondsen een korting zullen moeten aankondigen. Dit baseert DNB op de maandrapportage van december 2012.

In vergelijking met de voorgenomen kortingen zoals deze vorig jaar door pensioenfondsen zijn besloten en aangekondigd, valt het aantal fondsen dat daadwerkelijk een korting moet doorvoeren, alsook de gemiddelde korting van deze fondsen, lager uit. Het volledige persbericht is te vinden onder het nieuwsoverzicht.