DNB themaonderzoeken 2013

Nieuwsbericht
Datum 4 februari 2013

Onlangs heeft DNB de toezichtthema’s voor 2013 bekend gemaakt. Voor de pensioensector zijn de belangrijkste thema’s: de voorbereiding van pensioenfondsen op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel, beleggingsrisico’s, de risico’s die voortvloeien uit uitbesteding, de kwaliteit van het bestuur en gedrag en cultuur.

Thema Toezicht

Informatie over de thema’s
In de nieuwe themabrochure staat wat DNB verwacht van uw pensioenfonds voor de belangrijkste onderwerpen. Ook is een planning opgenomen van de onderzoeken. Aanvullend zal DNB u onder andere via deze Nieuwsbrief op de hoogte houden over onderzoeken bij pensioenfondsen. Natuurlijk geeft DNB uw pensioenfonds en de sector feedback over de onderzoeksbevindingen.
 
Thema’s
In het toezicht zoomt DNB vooral in op de potentiële kwetsbaarheden van pensioenfondsen en op overkoepelende risico’s die meerdere pensioenfondsen treffen.
 
Uitgebreide omschrijvingen van de thema’s vindt u in de brochure. Hieronder staat een kort overzicht van de thema’s voor het pensioentoezicht die in de themabrochure worden genoemd.

  • Voorbereiding transitie pensioencontract: is de pensioensector klaar voor de grote stelselwijziging die ingaat op 1 januari 2015?
  • Beleggingen in commercieel vastgoed: waardering en risicobeheersing van beleggingen in commercieel vastgoed in Nederland en in het buitenland.
  • Beleggingsrisico’s: beheersing renterisico en marktrisico en self-assessment vermogensbeheercontracten.
  • Risicobeheer uitbesteding administratie: zijn besturen in control over de uitbesteding van de pensioenadministratie?
  • Gedrag en cultuur: vervolgonderzoeken kwaliteit en effectiviteit van de besluitvorming
  • Kwaliteit bestuur: voorbereiding van pensioenfondsen op de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en zicht op de kwaliteit van het bestuur en acties die het bestuur onderneemt om de kwaliteit te verbeteren.

De planning voor deze thema’s vindt u achterin de themabrochure. U kunt de themabrochure hier downloaden.  
 
Andere onderzoeken DNB
Naast de thema’s die in de brochure staan vermeld, start DNB in het eerste kwartaal van 2013 onderzoeken naar:
 

  • Collectieve waardeoverdrachten: DNB constateert een stijging van het aantal collectieve waardeoverdrachten. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een consolidatieslag in de pensioensector sinds het uitbreken van de financiële crisis. DNB wil het proces van collectieve waardeoverdrachten stroomlijnen. Enerzijds door de sector bewust te maken wat wel en wat niet is toegestaan bij een collectieve waardeoverdracht. Anderzijds door duidelijk te maken welke informatie een fonds aan DNB moet overleggen indien het een melding doet van een collectieve waardeoverdracht. Dit onderzoek vindt in het eerste en tweede kwartaal plaats.
  • Vervolgonderzoek VPL: in 2012 heeft DNB alle pensioenfondsen die VPL-gelden beheren voor sociale partners, een brief gestuurd met voorschriften, aanbevelingen en good practices. In het eerste kwartaal van 2013 start DNB een onderzoek om te bekijken wat de pensioenfondsen hiermee hebben gedaan en of zij geen financiële en juridische risico’s meer lopen. Ook bekijkt DNB of pensioenfondsen, die in het verleden reeds pensioenpremie of pensioenvermogen hebben ingezet voor de financiering van VPL-toezeggingen, deze vorm van vermogensoverdracht met terugwerkende kracht moeten herstellen zodat de bestemmingsreserve VPL voor het correcte bedrag op de balans ultimo 2012 staat.
  • Sluiten huidige fondsen, starten nieuwe fondsen: een aantal pensioenfondsen heeft aangekondigd het huidige fonds te sluiten en een nieuw pensioenfonds te starten. DNB onderzoekt welke specifieke risico’s die pensioenfondsen hierbij lopen en hoe zij die risico’s beheersen. Dit onderzoek vindt in het eerste en tweede kwartaal plaats. 

DNB bepaalt nog of en, zo ja, hoe de sector wordt geïnformeerd over de bevindingen van deze onderzoeken. DNB zal ieder kwartaal via de Nieuwsbrief bekend maken welke nieuwe onderzoeken in dat kwartaal starten.
 

 

> Terug naar de nieuwsbrief