Terugblik op DNB-seminars voor actuarissen, accountants en intern toezichthouders

Nieuwsbericht
Datum 14 januari 2013
DNB organiseert regelmatig bijeenkomsten voor partijen die actief zijn in de pensioensector. Onlangs vonden seminars plaats voor actuarissen, accountants en intern toezichthouders.
 

Terugblik

Actuarissen
Op 6 december vond de actuariële middag plaats. Het seminar in Amsterdam werd druk bezocht door waarmerkend, raadgevend en uitvoerend actuarissen van de diverse actuariële kantoren, bestuursbureau’s en uitvoeringsorganisaties. Tijdens het seminar is gesproken over het septemberpakket, de transitie naar het nieuwe pensioenakkoord, de UFR en de introductie van de nieuwe AG prognosetafels. Ook is aandacht besteed aan VPL-regelingen, die worden uitgevoerd door pensioenfondsen.
 
Accountants
De accountantsmiddag vond op 19 december plaats. Deze middag is exclusief bestemd voor de externe accountants van pensioenfondsen. Tijdens deze middag is gesproken over het proces van evenwichtige belangenafweging bij het vaststellen van een kortingsmaatregel en daarbij is de juiste vaststelling van de financiële positie van het pensioenfonds benadrukt. In dat verband is speciale aandacht besteed aan de juiste vaststelling van de bestemmingsreserve VPL op de balans voorafgaand aan de toepassing van de kortingsmaatregel. Tevens is het gewijzigde toezicht van DNB volgens de methodiek van FOCUS! met de accountants besproken. DNB en de aanwezige accountants gaven aan de meerwaarde te zien van uitwisseling van de controlemethodieken. Voor de vijf grootste fondsen delen DNB, de externe accountants en het pensioenfonds ook hun analyse naar aanleiding van hun eigen controle met elkaar in een individueel per fonds te organiseren jaarlijks terugkerend tripartite-overleg.
 
Intern toezichthouders
Pensioenfondsen staan voor een aantal belangrijke en verstrekkende besluiten. Tijdens de bijeenkomst van 30 november voor intern toezichthouders, stond de rol van de intern toezichthouder bij een aantal van deze belangrijke bestuursbesluiten centraal. Er werden twee actuele onderwerpen behandeld: het kortingsbesluit en de transitie naar het nieuwe pensioenakkoord.
 
DNB benadrukt het belang dat zij hecht aan een actieve rol van het interne toezicht bij majeure besluiten als het evenwichtig kortingsbesluit en de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Een goede invulling van het toezicht biedt een belangrijke waarborg voor een zorgvuldige en evenwichtige besluitvorming door het bestuur en dat is voor majeure besluiten extra belangrijk. Hoe die actieve betrokkenheid wordt ingevuld kan natuurlijk per toezichtvorm verschillen.
 
Tijdens de bijeenkomst ontstond hierover een levendige discussie. Een actieve rol van intern toezicht bij majeure besluitvorming bleek geen vast gegeven.
 
Door de aanwezigen werden tevens aandachtspunten geformuleerd voor intern toezicht bij het transitieproces: een proactieve taakopvatting van bestuur en toezicht en tijdigheid van de voorbereiding. Ook onderscheidden zij een aantal kernvragen voor het toezicht op de transitie:

  • Zijn bestuur en organisatie in staat deze verandering op beheerste wijze te realiseren?
  • Hoe geeft het fonds de relatie met sociale partners als opdrachtgever vorm?
  • Wat is de risicohouding van het fonds(bestuur) en hoe verhoudt zich die tot de risicopreferenties van de deelnemers?
  • Ontwikkelt het fonds meerdere scenario’s en heeft het fonds inzicht in de  voorwaarden waar een uitvoerbare opdracht moet voldoen?

Margot Scheltema, toezichthouder binnen en buiten de financiële sector, deelde in haar bijdrage haar ervaringen met veranderprocessen. Zij benadrukte een aantal aspecten die voor bestuur en toezicht van belang zijn om een veelomvattend transitieproces te laten slagen:

  • De organisatiestructuur en bijbehorende verantwoordelijkheden zullen veranderen; zorg dat men elkaars nieuwe verantwoordelijkheden begrijpt en kent.
  • Tone at the top, beschrijf het gewenste gedrag, geef het goede voorbeeld, spreek anderen aan en laat je aanspreken op gedrag dat de beoogde verandering in de weg staat.
  • Als iets echt belangrijk is, dan staat het bovenaan en bepaalt het de (bestuurs)agenda.
  • Maak de voortgang van de verandering meetbaar; aarzel niet het onderweg bij te sturen.
  • Gebruik taal en woorden die mensen aanspreken en ondubbelzinnig zijn.

Ook in 2013 organiseert DNB weer bijeenkomsten voor accountants, actuarissen en intern toezichthouders. 

 

 

> Terug naar de nieuwsbrief