Uitkomsten themaonderzoek innovatieve beleggingen

Nieuwsbericht
Datum 4 juli 2012

DNB heeft onderzoek gedaan  naar innovatieve beleggingen in de portefeuilles van een aantal pensioenfondsen. Uit het onderzoek blijkt dat de pensioensector de afgelopen jaren aan de slag is gegaan met het doorvoeren van verbeteringen rondom het beleggingsbeleid. Tegelijkertijd constateert DNB dat het niveau van de beheersomgeving bij pensioenfondsen nog niet altijd aansluit bij de complexiteit van de beleggingen.

DNB heeft alle pensioenfondsen op 22 juni een brief gestuurd met de generieke uitkomsten van het onderzoek en een aantal aandachtspunten:

  • Bij veel pensioenfondsen ontbreekt een voldoende uitgewerkte strategie met bijbehorende richtlijnen ten aanzien van innovatieve beleggingen. De toegevoegde waarde van innovatieve beleggingen wordt bovendien niet altijd voldoende onderbouwd en gemotiveerd.
  • Daarnaast ontbreekt bij sommige pensioenfondsen nog een adequate en vooraf vastgelegde selectieprocedure met betrekking tot innovatieve beleggingen en externe uitvoerders. Ook wordt het functioneren van betrokken partijen niet altijd periodiek geĆ«valueerd.
  • De rapportages die pensioenfondsen ontvangen van externe uitvoerders geven vaak onvoldoende inzicht in de performance ontwikkeling en de blootstelling aan risicofactoren.
  • Bij een substantieel aantal pensioenfondsen ontbreekt een heldere rolverdeling en vastlegging van taken en verantwoordelijkheden voor de verschillende gremia in het beleggingsproces, zoals het bestuur, de beleggingsadviescommissie en de externe adviseurs en uitvoerders. Ook is het risicobeheer niet altijd onafhankelijk en adequaat vorm gegeven.

DNB vindt het belangrijk dat pensioenfondsen aan de slag gaan met deze aandachtspunten.
 
Self-assessment
DNB zal een aantal pensioenfondsen later dit jaar een self-assessment voorleggen over beleid en beheersing van beleggingen in private equity en hedge fondsen. De overkoepelende resultaten van de self-assessments worden met de sector gedeeld en besproken om zo de totstandkoming van good practices te bevorderen. Met de brief en de resultaten van de self-assessments wil DNB eraan bijdragen dat beleid en beheersomgeving van innovatieve beleggingen in de pensioensector verbetert.
 
De brief aan de pensioenfondsen is hier te vinden.