Driemaandsgemiddelde RTS beslissend bij opschorting of herleving plicht tot individuele waardeoverdracht

Nieuwsbericht
Datum 4 juli 2012

Als de dekkingsgraad lager is dan 100%, dan wordt op grond van artikel 71 Pensioenwet de plicht tot waardeoverdracht opgeschort. Deze plicht herleeft volgens artikel 74 Pensioenwet als de dekkingsgraad weer 100% of hoger is. Een aantal pensioenfondsen heeft DNB de vraag gesteld of bij de bepaling van de dekkingsgraad bij deze toets uitgegaan moet worden van de door DNB  gepubliceerde RTS die is gebaseerd op driemaandsmiddeling of dat van de actuele niet-gemiddelde RTS.

Achtergrond is dat de dekkingsgraad op basis van de door DNB gepubliceerde RTS soms op 100% of hoger uitkomt, waar de dekkingsgraad op basis van de actuele RTS beneden de 100% uitkomt.
 
De door DNB gepubliceerde RTS die is gebaseerd op driemaandmiddeling, is de RTS waar pensioenfondsen bij al hun berekeningen en beleidsbeslissingen van uit moeten gaan. Dat geldt dus ook bij het toepassen van de artikelen 71, 72 en 74 van de Pensioenwet.  Op grond van artikel 23a van het Besluit Uitvoering Pensioenwet en WVB moet overigens worden vastgesteld of het recht op waardeoverdracht is opgeschort of weer herleeft, op basis van een berekening van de dekkingsgraad per ultimo van de voorafgaande kalendermaand.