Terugblik op DNB seminars in juni

Nieuwsbericht
Datum 4 juli 2012

DNB heeft in juni een aantal seminars georganiseerd voor bestuurders van middelgrote en kleine pensioenfondsen, intern toezichthouders en juristen en vermogensbeheerders in de pensioensector. Hieronder vindt u korte terugblikken op de seminars.

Seminar bestuurders middelgrote en kleine pensioenfondsen 
Op 26 en 28 juni organiseerde DNB twee identieke seminars voor bestuurders van middelgrote en kleine pensioenfondsen. Belangrijk onderwerp op de agenda was de nieuwe DNB-toezichtaanpak FOCUS!. Daarnaast werd het programma ingevuld door onderwerpen die op verzoek van de pensioenfondsbestuurders zelf waren aangedragen: de deskundigheids-/geschiktheidstoetsing, het nieuwe pensioenakkoord en het voortbestaan van de kleine pensioenfondsen. Het werden twee boeiende middagen met open discussies. De presentaties, die ook voor bestuurders van andere pensioenfondsen interessant kunnen zijn, zijn onderaan deze pagina te vinden. 
 
Seminar intern toezichthouders 
Op 15 juni vond het seminar plaats voor en door interne toezichthouders in de pensioensector. Vastgesteld werd dat de grote druk waaronder de sector staat ook vraagt om een effectief intern toezicht. In bijdragen van DNB (Olaf Sleijpen) en het Ministerie van SZW (Jan Koeman) werd het grote belang van versterking van het interne toezicht op pensioenfondsbesturen benadrukt.
 
Drie interne toezichthouders hebben hun persoonlijke toezichtervaringen met de circa 70 aanwezigen gedeeld. Kernboodschappen die de sprekers naar voren hebben gebracht laten zich samenvatten als: 

  • Goed toezicht vraagt een onafhankelijke opstelling en deskundige aanpak;
  • Toezicht gaat over normen en het daaraan voldoen, het is frequent, normstellend, concreet en sturend en gaat daarmee verder dan coachen van het bestuur;
  • De governancestructuur is een belangrijk gegeven – maar de taakopvatting is wat uiteindelijk de effectiviteit van het toezicht bepaalt. Het toezicht dient dan ook in hoge mate haar eigen opdracht te formuleren;
  • De pensioensector kan ook leren van concepten die in andere sectoren worden toegepast.

Door de gelegenheid om kennis te nemen van het perspectief van DNB en het ministerie én het onderling uitwisselen van ervaringen is het seminar door de aanwezigen als een waardevolle gelegenheid.  
 
Seminar juristen in de pensioensector 
Tijdens het seminar ging DNB, samen met de AFM, in een open sfeer het gesprek aan met juristen in de pensioensector. De deelnemers gaven aan graag meer guidance van DNB te zien bij toepassing van de open normen. Ook hadden ze veel vragen aan DNB over (de risico's rondom) het invaren van pensioenrechten en - aanspraken. DNB heeft aangegeven zich bij het aanpassen van de wet- en regelgeving hard te maken voor duidelijkheid over het proces van invaren van de pensioenrechten- en aanspraken. Volgend jaar zal DNB opnieuw een seminar organiseren voor juristen in de pensioensector.
 
Seminar vermogensbeheerders en adviseurs in de pensioensector 
DNB heeft voor de tweede keer een seminar gehouden, gericht op vermogensbeheerders en adviseurs in de pensioensector. Tijdens het seminar werd een aantal thema’s behandeld, waarna de deelnemers ruim de kans kregen in discussie te gaan met een panel van experts.
 
Eén van de thema’s betrof de bevindingen van het hierboven in de Nieuwsbrief genoemde themaonderzoek naar innovatieve beleggingen. Bij het thema ‘uitbesteding vermogensbeheer’ gaf Oscar van Angeren van advocatenkantoor Houthoff Buruma het belang aan van een degelijk opgesteld vermogensbeheercontract en waar dit aan dient te voldoen.
 
De voornaamste boodschap van een ander belangrijk onderwerp, beleggen in BV Nederland, is dat niet DNB pensioenfondsen in de weg staat te beleggen in Nederland, maar dat vraag en aanbod op dit vlak niet goed op elkaar aansluiten. Ook werd  tijdens het seminar aandacht besteed aan het nieuwe pensioenakkoord.