FOCUS! de vernieuwde toezichtaanpak van DNB

Nieuwsbericht
Datum 2 mei 2012

Graag brengt DNB de brochure FOCUS! De vernieuwde toezichtaanpak van DNB onder uw aandacht. DNB hanteert voortaan deze nieuwe aanpak van risicoanalyse en risicomitigatie in haar toezicht op financiële instellingen. FOCUS! vloeit voort uit de lessen van de kredietcrisis en bouwt voort op FIRM, de methodiek die de afgelopen jaren bij DNB in gebruik was.

Focus

DNB heeft deze brochure met informatie over FOCUS! naar alle pensioenfondsen gestuurd. Ook voor uw pensioenfonds brengt de nieuwe aanpak veranderingen met zich mee. Hier belicht DNB een aantal belangrijke veranderingen.
 
Indeling in toezichtklassen
In de nieuwe toezichtaanpak worden pensioenfondsen vooraf ingedeeld in toezichtklassen, met ieder een eigen intensiteit van risicoanalyse. DNB heeft onlangs alle pensioenfondsen geïnformeerd over hun indeling. 
 
Brede aanpak
Om mogelijke risico’s, ook bij uw pensioenfonds, in kaart te brengen, gaat DNB breder te werk dan voorheen. Ten eerste betrekt DNB de macro-economische en sectorbrede ontwikkelingen meer dan voorheen in de risicoweging van uw pensioenfonds.
 
Een tweede verbreding van het risico-onderzoek is de analyse van bedrijfsmodel & strategie: welke specifieke risico’s kleven er aan het bedrijfsmodel van het pensioenfonds zowel nu als voor de langere termijn? Bovendien schenkt DNB meer aandacht aan gedrag en cultuur bij pensioenfondsen; veel aandacht zelfs. Het themaonderzoek ‘bestuurlijke effectiviteit’ dat hierop aansluit, is in volle gang. 
 
Toezichtregime
Op basis van de risicoanalyse en –beoordeling worden pensioenfondsen ook ingedeeld in een toezichtregime. Onderscheiden worden laag, neutraal, hoog en urgent. Desgevraagd informeert DNB pensioenfondsen over hun toezichtregime.
 
Effectmeting
Ook effectmeting speelt een grotere rol in de nieuwe toezichtaanpak. Wanneer DNB grote risico’s constateert en een mitigatietraject ingaat, dan wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het duidelijk definiëren van het kernprobleem. DNB omschrijft vooraf helder welke effecten zij wil bereiken. Hierbij geeft DNB expliciet aandacht aan de effectmeting (aantonen van de werking van maatregelen en acties).
 
De brochure over FOCUS! is hier te vinden.

 

 

> Terug naar de nieuwsbrief