DNB: Pensioenfondsen rapporteren volledig over vermogensbeheerkosten, maar ruimte voor verbetering blijft

Nieuwsbericht
Datum 7 mei 2014

Uit de herrapportage van pensioenfondsen aan DNB blijkt dat uiteindelijk alle fondsen de vermogensbeheerkosten hebben gerapporteerd op verzoek van DNB. Dit is een positieve ontwikkeling, zeker omdat fondsen voor het eerst in detail over hun vermogensbeheerkosten moesten rapporteren. Tegelijkertijd ziet DNB ruimte voor verdere verbetering; van enkele beleggingscategorieën vermoedt DNB dat fondsen nog geen volledig inzicht hebben in de kosten.

Betalen

Bij de beoordeling van de kosten over 2013 zal DNB daar extra aandacht aan besteden. DNB verwacht niet dat pensioenfondsen hun vermogensbeheerkosten minimaliseren, maar wel dat zij volledige inzage hebben in deze kosten én deze kosten afwegen tegen het risico en rendement bij de vaststelling van hun beleggingsbeleid 

Actie naar aanleiding van gebrekkig inzicht vermogensbeheerkosten fondsen
Pensioenfondsen hebben voor het eerst gedetailleerd gerapporteerd over hun vermogensbeheerkosten. Uit analyse van deze vermogensbeheerkosten over 2012 bleken meer dan 70 fondsen niet voor al hun beleggingscategorieën de kosten te hebben achterhaald. In december 2013 heeft DNB deze fondsen verzocht om alsnog inzicht te krijgen in de ontbrekende vermogensbeheerkosten en deze kosten opnieuw te rapporteren. In het eerste kwartaal van 2014 heeft DNB deze herrapportages ontvangen en de uitkomst is dat nu alle fondsen voor al hun beleggingscategorieën vermogensbeheerkosten hebben achterhaald.  

Ruimte voor verdere verbetering
Ondanks dat pensioenfondsen het zicht op hun vermogensbeheerkosten hebben verbeterd, ziet DNB nog ruimte voor verdere verbetering van de inzage in de kosten van bepaalde beleggingscategorieën. Het gaat in het bijzonder om de categorieën private equity en hedge funds; DNB vermoedt dat een aantal pensioenfondsen bij een fund-of-funds-structuur alleen de kosten van het paraplufonds rapporteert, en niet ook de kosten van de onderliggende fondsen. Hierdoor lijken de gerapporteerde kosten aan de lage kant. DNB verwacht dat pensioenfondsen hier goed op letten. In de beoordeling van de rapportage over 2013 zal DNB extra aandacht besteden aan deze kostenrapportage. Daarnaast verwacht DNB dat pensioenfondsen vermogensbeheerders selecteren die volledige inzage in hun kosten geven. Van vermogensbeheerders wordt overigens ook verwacht dat zij meewerken aan het geven van inzicht in de vermogensbeheerkosten. Hier ziet met name de AFM op toe.  

Geen minimalisatie vermogensbeheerkosten
DNB verwacht niet dat pensioenfondsen hun vermogensbeheerkosten minimaliseren, maar dat pensioenfondsen bij de vaststelling van hun beleggingsbeleid een afweging maken tussen rendement, risico, complexiteit en kosten. Hierbij is het van belang dat een pensioenfonds zicht heeft op de kosten van de verschillende beleggingen. Relatief hogere vermogensbeheerkosten betekenen niet dat bepaalde type beleggingen gemeden moeten worden; pensioenfondsen dienen af te wegen of hogere kosten voor actief beheer of een specifieke beleggingscategorie opwegen tegen het bijbehorende risico en rendement. 

Rollen AFM en DNB
Naast DNB doet ook de AFM onderzoek naar de vermogensbeheerkosten van pensioenfondsen. De AFM bekijkt hierbij of pensioenfondsen in hun jaarverslag stakeholders adequaat informeren over deze kosten. De AFM heeft aandacht voor kosten vanuit de optiek van jaarverslaggeving, de communicatie aan deelnemers en de rol van vermogensadviseurs en beheerders richting pensioenfonds. DNB kijkt naar deze kosten vanuit het oogpunt van een beheerste bedrijfsvoering of het bestuur van een pensioenfonds zelf zicht heeft op de vermogensbeheerkosten en naar bevind handelt. Het onderwerp vermogensbeheerkosten blijft op de agenda staan van de AFM en DNB en waar opportuun zullen beide toezichthouders op dit punt ook nauw met elkaar samenwerken. 

> Terug naar de Nieuwsbrief