Toeslagverlening bij pril herstel

Nieuwsbericht
Datum 5 november 2013

DNB heeft gemerkt dat sommige pensioenfondsen die verwachten aan het eind van het jaar (net) uit herstel te zijn, momenteel overwegen een indexatie toe te kennen. DNB raadt fondsen aan om de afweging zorgvuldig te maken, ook wanneer pensioenfondsen volgens bijvoorbeeld indexatiestaffels tot indexatie zouden kunnen overgaan. Overigens geldt voor pensioenfondsen die gebruik hebben gemaakt van het zogenoemde ‘Septemberpakket 2012’ dat pas geïndexeerd kan worden vanaf een dekkingsgraad van 110 procent.
     

DNB begrijpt op zich goed dat pensioenfondsen deze overweging nu maken. Nu veel pensioenfondsen een aantal jaren geen toeslagen hebben kunnen verlenen of soms zelfs aanspraken en uitkeringen hebben moeten verlagen, zou dit herstel kunnen worden aangewend om enig koopkrachtverlies voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden goed te maken. 
 
Toch raadt DNB aan dat deze fondsen bij het besluit in overweging nemen dat toekenning van indexatie nu ten koste kan gaan van het prille herstel. In 2009 verkeerden veel fondsen in een vergelijkbare situatie door de gunstige ontwikkeling op de beurzen in dat jaar. Een aantal fondsen heeft toen besloten om te indexeren, terwijl later alsnog aanspraken en uitkeringen moesten worden verlaagd. Bij een dekkingsgraad die kort boven het minimaal vereist eigen vermogen zit, kan het verstandig zijn eerst de buffer verder te vergroten, zodat de kans op toekomstige kortingen aanzienlijk wordt verkleind. Ook voor de lange termijn indexatieambitie kan het verstandig zijn nu met indexatie te wachten.
 
 
Staffel
DNB begrijpt dat veel fondsen vast zullen willen houden aan het indexatiebeleid zoals dat is vastgelegd in hun indexatiestaffel. Tegelijkertijd hebben die fondsen vaak ook het beleid dat van de staffel afgeweken mag worden als de omstandigheden dat vragen. DNB vraagt de fondsen te overwegen of nu van zulke omstandigheden sprake is.
 
Het fonds zal bij het indexatiebesluit moeten afwegen of toekenning van een indexatie op dit moment in het belang is van alle bij het pensioenfonds betrokken partijen. En die afweging zal het fonds moeten vastleggen, zodat het bestuur ook in de toekomst aan de achterban kan verantwoorden waarom toeslagverlening volgens het bestuur nu verstandig en evenwichtig is.

> Terug naar de nieuwsbrief