Pensioenfondsbestuurder moet geschikt zijn vanaf de eerste dag

Nieuwsbericht
Datum 5 oktober 2012

Een kandidaat bestuurder moet bij benoeming minimaal beschikken over basiskennis op het gebied van pensioenen, omdat een bestuurder bij aanvang beleidsbepalend is en bestuursverantwoordelijkheid draagt. Het is immers in het belang van de deelnemers van pensioenfondsen dat pensioenfondsbesturen voldoende deskundig zijn.

Toch worden met enige regelmaat kandidaten ter toetsing bij DNB aangemeld die nog niet over de basiskennis beschikken, met als toelichting dat de betreffende kandidaat binnen een (half) jaar zal voldoen aan een voldoende geschiktheidsniveau. DNB vindt dat een bestuurder in principe bij aanvang voldoende deskundig dient te zijn.
 
Zware verantwoordelijkheid
Op bestuurders van pensioenfondsen rust een zware verantwoordelijkheid. Zij dienen in veelal complexe situaties tot een afgewogen oordeel te komen, waarbij een groot aantal belangen dient te worden afgewogen. Bij deze zware verantwoordelijkheid passen ook zware eisen aan de deskundigheid van bestuurders van pensioenfondsen. Omdat een bestuurder ‘vanaf de eerste dag’ verantwoordelijk is voor het gevoerde beleid, past hierbij dat deze ook vanaf de eerste dag deskundig is.
 
Een van de uitgangspunten van de Beleidsregel Deskundigheid is dat het pensioenfonds verantwoordelijk is zich te vergewissen van de deskundigheid van haar beleidsbepalers en dat het aan het pensioenfonds is om de toezichthouder daarvan te overtuigen. Het is om die reden ook aan te bevelen profielen van alle functies binnen het bestuur op te stellen en, tezamen met een rooster van aftreden, te communiceren aan voordragende organisaties. De voordragende organisaties kunnen op deze manier tijdig op zoek gaan naar een kandidaat en de kandidaat heeft voldoende tijd om eventuele leemtes in de kennis of vaardigheden op te lossen voorafgaand aan een verkiezings- en/of toetsingsprocedure. Een kandidaat kan ook een periode als kandidaat bestuurder opgenomen worden in het bestuur. Op die manier wordt  de noodzakelijk basiskennis opgebouwd voordat de kandidaat ter toetsing wordt aangemeld bij DNB.