Toezichtthema’s 2013

Nieuwsbericht
Datum 12 februari 2013

Eind januari zag de publicatie Thema’s DNB Toezicht 2013 het licht. Hierin staan de onderwerpen die DNB dit jaar extra aandacht geeft. Hendrik Jan Boehlé, afdelingshoofd Middelgrote en kleine verzekeraars, en Erwin Bramer, afdelingshoofd Actuariaat en risicobeheer, lichten vier thema’s toe die van belang zijn voor verzekeraars.  

Hendrik Jan Boehlé en Erwin Bramer

Solide en integer
Doel van het DNB-toezicht is een solide en integere financiële sector, die het vertrouwen verdient van consumenten en financiële markten. In dat kader zijn en blijven bufferherstel, de toekomstbestendigheid van bedrijfsmodellen, beter risicobeheer, goed bestuur, een integere cultuur en betere datakwaliteit belangrijke thema’s voor DNB. Kijken we specifiek naar verzekeraars, dan krijgen die dit jaar onder andere te maken met de toezichtthema's kwaliteit van de rapportages, kapitaalbeleid, waardering van de verplichtingen en winstgevendheid van inkomensverzekeringen.
 
Kwaliteit rapportages
'Betrouwbare rapportages van verzekeraars zijn van groot belang omdat die de basis van ons toezicht vormen', zegt Boehlé. 'Wij hechten eraan dat die kwaliteit op een hoger niveau komt.' DNB wil daarom meer inzicht krijgen in de wijze waarop verzekeraars hun cijfers opstellen en intern checken, en doet dit jaar bij een aselect getrokken groep van twintig verzekeraars nader onderzoek. Boehlé: 'We kijken zowel naar de opzet van de procedures als naar de daadwerkelijke uitvoering. Om te controleren of alles volgens de procedures wordt gedaan, vragen we de afdeling interne audit van verzekeraars om aan DNB te rapporteren. Bij kleinere verzekeraars zullen we zelf medewerkers interviewen.' 
 
Kapitaalbeleid
Ander thema is het kapitaalbeleid van verzekeraars. In de jaarlijkse verslagstaten rapporteren zij hun interne solvabiliteitsnorm. Dit jaar moet een verzekeraar naast deze norm ook zijn vastgestelde kapitaalbeleid meesturen. Op basis van dit kapitaalbeleid moet duidelijk worden waar de eigen norm op is gebaseerd. 'We willen ook weten welke acties een verzekeraar onderneemt als de maatschappij onder de eigen solvabiliteitsnorm komt', zegt Boehlé. 'We verwachten een geloofwaardig verhaal, waarin de verzekeraar aangeeft hoe bijvoorbeeld geld bij aandeelhouders of leden kan worden aangetrokken.' 
 
Waardering verplichtingen
Het derde toezichtthema, het waarderen van de verplichtingen, speelt met name bij levensverzekeraars. 'We willen meer zicht krijgen op de modellen die verzekeraars gebruiken', deelt Bramer mee. 'Ze hanteren verschillende aannames over sterfte, rendementen en economische ontwikkelingen. Verder kijken we naar de wijze waarop verzekeraars opties en garanties waarderen.' DNB wil deze verzameling van gegevens ook aangrijpen om good practices op te sporen die als voorbeeld kunnen dienen voor de hele sector. 

Winstgevendheid inkomensverzekeringen
Het laatste thema hangt samen met het feit dat DNB signalen krijgt dat sommige inkomensverzekeringen - met name de WIA- en WGA-verzekeringen - verlieslatend zijn. Bramer: 'Deze verzekeringen zijn destijds geïntroduceerd zonder dat er historische data beschikbaar waren over de mate waarin men een beroep zou doen op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen WIA en WGA. De mate waarin aanspraak wordt gedaan op deze verzekeringen is blijkbaar onderschat.' DNB onderzoekt dit jaar de ernst van deze verliezen en de reactie van verzekeraars hierop. 'Een verzekeraar die denkt meer te moeten uitkeren dan verwacht, moet bijvoorbeeld geld reserveren', licht Bramer toe. 'Ook kan het noodzakelijk zijn andere maatregelen te nemen, zoals het aanscherpen van het acceptatiebeleid.'

Resultaten
De resultaten van de diverse onderzoeken worden in de loop van dit jaar met de sector gedeeld. Daarbij zal DNB good practices tonen die verzekeraars kunnen toepassen. 

Meer informatie
Thema’s DNB Toezicht 2013 

> Terug naar de nieuwsbrief