Het belang van cultuur, organisatie en integriteit

Nieuwsbericht
Datum 15 januari 2013

'Om de risico’s binnen een bedrijf te kennen, heb je aan alleen de cijfers niet altijd voldoende.' Aan het woord is Wijnand Nuijts, afdelingshoofd COI, de afdeling binnen DNB die zich bezighoudt met cultuur, organisatie en integriteit van de instellingen die onder toezicht staan. 'Bestuurders gaan bij ons niet op de sofa. We onderzoeken of hun gedrag bijdraagt of juist afbreuk doet aan de prestaties van de organisatie.'

Afdelingshoofd COI Wijnand Nuijts

Integriteit
Houden instellingen zich aan de wetten voor het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering? En aan de Sanctiewet die verbiedt dat met bepaalde landen zaken wordt gedaan? Dat zijn enkele van de vragen die COI bezighouden en waar zij financiële instellingen op controleren. In het verlengde daarvan organiseerden we begin december een seminar waar de resultaten van een eerder gehouden integriteitsonderzoek bij schadeverzekeraars centraal stonden. Uit het onderzoek blijkt dat de bovengenoemde onderwerpen bij schadeverzekeraars niet echt bovenaan de agenda staan. Nuijts: 'De risico’s worden ten onrechte als laag gezien. Verzekeraars die op dit terrein een onvoldoende scoorden, zijn hard aan de slag gegaan.' 
 
Onderlinge relaties
Onderzoek naar cultuur en gedrag binnen financiële instellingen is relatief nieuw. Er zijn juristen bij betrokken, maar ook psychologen en veranderdeskundigen. COI komt in actie als er signalen zijn dat de onderlinge relaties in de top van een onderneming gespannen zijn of juist als er helemaal niets bekend is over de werkwijze en cultuur. Nuijts: 'De crisis heeft geleerd dat ongewenst gedrag in een onderneming een voorbode kan zijn van financiële problemen.' 
 
Leiderschap
Ook het gedrag van bestuurders en commissarissen wordt onderzocht. Dan gaat het om leiderschap, groepsdynamiek en besluitvormingsprocessen. Nuijts: 'Rode draad is voor ons of er genoeg kritisch vermogen is binnen de top van een bedrijf. Geeft een CEO voldoende ruimte voor kritiek en vragen? Worden bij besluitvorming alle risico’s die mensen aandragen, goed meegewogen? Kunnen medewerkers terecht bij hun bazen als ze problemen in de organisatie zien?' 
 
Confronterend
Het onderzoek van COI gaat ver. Er worden interviews gehouden met vertegenwoordigers uit de hele organisatie en medewerkers van DNB zitten aan bij vergaderingen van raden van bestuur en raden van commissarissen. 'Je komt heel dicht bij een organisatie, dat is best confronterend', aldus Nuijts. 'Regelmatig ontmoeten we in het begin weerstand. Maar als we uitleggen wat we komen doen, verdwijnt die meestal snel. Bestuurders zijn dan juist blij dat iemand van buiten dit doet. Ze zijn zich vaak niet bewust van hun eigen gedrag. Dus ook niet van de risico’s die dat gedrag met zich mee kan brengen. Wij helpen hen met het identificeren van die risico’s.'  
 
Meer informatie
Tussenrapportage DNB-toezicht op gedrag en cultuur  

> Terug naar de nieuwsbrief