Wanneer moet u een incident melden?

Nieuwsbericht
Datum 9 juli 2013

Op grond van artikel 12 Bpr Wft moet een verzekeraar alle incidenten in de sfeer van vermoedelijk strafbare feiten en wetsovertredingen direct melden bij DNB. Maar wanneer is sprake van een incident en om wat voor incidenten gaat het? DNB merkt dat deze meldingsplicht niet altijd voor iedereen duidelijk is. Een vijftal voorbeelden ter illustratie van deze meldingsplicht.

Wanneer moet u een incident melden?

Regelgeving
In de regelgeving wordt een incident gedefinieerd als: een gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming. Maar wat betekent dat? DNB verstaat daaronder de betrokkenheid van uw onderneming en/of uw werknemers bij vermoedelijke strafbare feiten en andere wetsovertredingen die het vertrouwen in uw onderneming of in de financiële markten kunnen schaden.  

Voorbeelden
Vijf voorbeelden van incidenten die uw onderneming verplicht is te melden aan DNB.

  • Een directeur of senior manager wordt ontslagen omdat hij zijn positie heeft misbruikt of omdat sprake is van ongewenste vermenging van zakelijke en privébelangen.
  • Uw onderneming is betrokken bij een onderzoek van het OM, bijvoorbeeld in verband met mogelijke handel met voorkennis, witwassen van gelden of valsheid in geschrifte, verduistering, oplichting.
  • Er is een kort geding tegen uw onderneming aangespannen. Bijvoorbeeld door een (ex-)werknemer die zijn ontslag aanklaagt of door een concurrent over mogelijke misleiding van de consument. Dat kan schadelijk zijn voor uw reputatie of bedrijfsvoering.
  • (Vermeende) fraude met overboekingen door een medewerker.
  • (Verwachte) berichtgeving in de media over betrokkenheid van uw onderneming, uw medewerkers of haar cliënten bij vermoedelijke strafbare feiten of andere wetsovertredingen. 

Wat u moet doen
Voor de kwalificatie 'ernstig' kunt u een vergelijking maken met uw eigen interne escalatieprocedures. Zodra een voorval meldenswaardig is voor uw eigen raad van bestuur of raad van commissarissen, dan is dit ook vaak relevant voor DNB. Uw onderneming moet incidenten aan DNB melden, zodra deze bekend zijn geworden bij uw instelling. Dit kunt u doen bij uw toezichthouder of bij de toezichtafdeling waarmee u regulier contact onderhoudt. Wacht dus niet eerst een eigen onderzoek of de resultaten van een strafrechtelijk onderzoek af.  

Vastlegging incidenten
Ook moet uw onderneming beschikken over adequate procedures en maatregelen voor de omgang met en de vastlegging van incidenten. Een gedegen administratieve vastlegging zorgt ervoor dat verzekeraars aan DNB kunnen aantonen dat ze aan hun wettelijke verplichting hebben voldaan en adequate maatregelen hebben genomen om herhaling te voorkomen. Uw melding van dergelijke incidenten is voor ons tevens belangrijk om eventuele trends in de financiële sector snel te kunnen signaleren en daarop actie te ondernemen. 

Meer informatie
Incidenten 

> Terug naar de nieuwsbrief