Kort Nieuws

Nieuwsbericht
Datum 9 juli 2013

Deze keer aandacht voor: 1) De naderende deadline van de impactstudie voor levensverzekeraars. 2) Verzekeraars moeten compliant zijn met de Europese derivatenwetgeving EMIR.

Kort Nieuws

DENK AAN DE DEADLINE VAN DE IMPACTSTUDIE
Voor levensverzekeraars treedt vanaf 1 januari 2014 een belangrijke wijziging in werking. Dan wordt het theoretisch solvabiliteitscriterium van kracht als onderdeel van het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Om de hoogte van het solvabiliteitscriterium goed te kunnen bepalen, voert DNB een impactstudie uit. Daarvoor is input van de sector nodig. Verzekeraars die onder de reikwijdte van het theoretisch solvabiliteitscriterium vallen, zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de impactstudie. Daarin berekenen zij de gevolgen van markt- en verzekeringstechnische schokken op hun solvabiliteitspositie. Op basis van de resultaten zal DNB vervolgens voorstellen doen voor de precieze uitwerking van het theoretisch solvabiliteitscriterium. Het is voor zowel verzekeraars als DNB van belang dat het uiteindelijke criterium een adequaat inzicht geeft in de gevolgen van de schokken op de solvabiliteitspositie van verzekeraars. Daarvoor zijn betrouwbare en representatieve resultaten uit de impactstudie noodzakelijk. 

Vóór 5 augustus inleveren
Graag herinneren we u eraan dat de uitgevoerde impactstudie vóór 5 augustus aanstaande ingeleverd moet zijn bij DNB. 

Meer informatie


COMPLIANT MET EMIR

De Europese verordening EMIR voor 'over the counter'-derivaten (otc-derivaten), centrale tegenpartijen en transactieregisters is alweer een klein jaar van kracht. Doel is onder meer om de otc-derivatenmarkt transparanter te maken. EMIR heeft rechtstreekse werking in de lidstaten. Verzekeraars hebben op grond van EMIR sinds 15 maart 2013 de verplichting om zodanige procedures te hebben dat zij in staat zijn op maandbasis aan DNB het aantal niet-geconfirmeerde otc-derivatentransacties te melden die meer dan vijf werkdagen uitstaan. Gerekend vanaf het moment dat deze otc-derivatentransacties op grond van EMIR uiterlijk bevestigd hadden moeten zijn. 

Meldingsformulier
Wilt u de melding uiterlijk binnen tien werkdagen na het einde van de desbetreffende maand doen? U kunt het ingevulde formulier per post naar DNB sturen (postadres: Postbus 98, 1000 AB Amsterdam) onder vermelding van de naam van uw contactpersoon of toezichthouder bij DNB. Desgewenst kunt u het formulier ook per e-mail aan DNB sturen via toezichtsloket@dnb.nl.

Meer informatie
Meldingsformulier niet-geconfirmeerde transacties 

 > Terug naar de nieuwsbrief