Solvabiliteit zorgverzekeraars

Nieuwsbericht
Datum 11 juni 2013

Met ruim 8,3 miljard euro ligt de totale aanwezige solvabiliteit van zorgverzekeraars gemiddeld boven de wettelijke vereiste solvabiliteit. Het aanhouden van hogere buffers dan vereist, leidt in het geval van zorgverzekeraars tot vragen over het waarom. Een deel van de verklaring ligt in de algemene onzekerheid in de zorgsector, de toenemende risicodragendheid en strikter financieel toezicht.

Solvabiliteit zorgverzekeraars

Bedrijfsresultaten namen toe, solvabiliteit versterkt
Zorgverzekeraars hebben in 2012 een goed jaar gedraaid. De bedrijfsresultaten namen toe en de solvabiliteit kon op peil worden gehouden. Hiermee kunnen zij inspelen op gewijzigde marktomstandigheden en toezichteisen, en zijn ze in staat tegenvallers op te vangen zonder grote premieschommelingen.

Beperking risicoverevening
Zorgverzekeraars lopen steeds meer financieel risico. Dit komt doordat het kabinet de systematiek van risicoverevening wil beperken tot alleen de bijdragen aan zorgverzekeraars, die voorafgaand aan een jaar, beschikbaar worden gesteld. Zo is de 'macronacalculatie' als compensatie achteraf, sinds 2012 afgeschaft. Hierdoor neemt de kans op financiële uitschieters toe. Voor DNB was dit de hoofdreden om de solvabiliteitseis voor zorgverzekeraars per 2012 te verhogen van 9% naar 11%. De solvabiliteitseisen voor de basiszorgverzekering wijken af van de eisen voor reguliere schadeverzekeraars. Daar waar de eis voor gewone schadeverzekeraars 24% is, volstaat voor de uitvoering van de basisverzekering op dit moment 11%.

Risico’s leidend
Daarnaast staan er veranderingen in de Wft op stapel. Deze maken dat zorgverzekeraars verder vooruitkijken en hun strategie en kapitaalbehoefte beter afstemmen op de risico’s. Algemene onzekerheid en toenemende financiële risico’s geven aanleiding een hogere solvabiliteit aan te houden dan minimaal vereist. De bereidheid van zorgverzekeraars tot het nemen van risico’s en de mogelijkheid om deze te beheersen, zullen de gewenste solvabiliteit verder beïnvloeden. 

> Terug naar de nieuwsbrief