Extra aandacht voor onderlinge vorderingen

Nieuwsbericht
Datum 13 maart 2012

DNB let scherp op intragroepposities. Geconstateerd is dat nog niet alle intragroepposities voldoen aan de wet- en regelgeving.

Nieuwsbrief Verzekeren Maart

Beheerst en integer
Verzekeraars binnen een groep lenen regelmatig geld uit aan elkaar of aan de holding. Deze onderlinge vorderingen kunnen het risicoprofiel van een verzekeraar binnen de groep ongemerkt verhogen. 'Bij een beheerste en integere bedrijfsvoering hoort een beleid voor deze transacties', zegt Jos Roerdink, projectleider intragroepposities.

Eisen
In 2011 heeft DNB de toepassing van wet- en regelgeving over intragroepposities in verschillende casussen bekeken. Gebleken is dat niet altijd wordt voldaan aan de eisen die gesteld worden aan intragroepposities. In 2012 worden alle intragroepposities geïnventariseerd en beoordeeld. Waar nodig zal DNB handhavend optreden.

Belangenconflict
'Er kleven drie soorten risico’s aan onderlinge posities', legt Roerdink uit. 'Ten eerste kan er een belangenconflict ontstaan tussen de holding en de verzekeraar die geld heeft uitgeleend aan die holding. De holding wil de lening bijvoorbeeld later aflossen, terwijl de verzekeraar het geld nodig heeft voor de bedrijfsvoering.'

Kwetsbaar
'Een tweede risico is dat de onderlinge afhankelijkheid toeneemt en verzekeraars kwetsbaarder maakt voor tegenvallers. Dat is het geval bij een holding die geld heeft geleend van een van de grote dochterverzekeraars. Als de verzekeraar door tegenvallende resultaten minder of geen dividend uitkeert aan de holding, komt de rentebetaling en aflossing aan de verzekeraar in gevaar', aldus Roerdink.

Onderpand
'Het derde risico is dat de lening niet op marktconforme gronden wordt verstrekt', zegt Roerdink. 'De verzekeraar betaalt bijvoorbeeld een lagere rente dan gebruikelijk of hoeft minder onderpand te leveren dan bij een commerciële marktpartij. Te weinig onderpand breekt de verstrekker van de lening op als er problemen zijn met de rentebetaling of aflossing van de lening.'

Documenteren
Om de risico’s te kunnen inventariseren, zal DNB de komende tijd gedetailleerde informatie opvragen bij verzekeraars. Roerdink: 'We willen meer zicht krijgen op deze onderlinge vorderingen. We willen ook zien welke afspraken zijn gemaakt. Soms zijn er geen contracten afgesloten over de onderlinge posities. Bijvoorbeeld bij het innen van premies door een bepaald onderdeel van de verzekeringsgroep. Dit is in de loop van de tijd zo gegroeid. Betrokkenen weten hoe de zaak in elkaar steekt, maar dat is vaak niet vastgelegd.'

Voorbeeld
Sommige verzekeringsgroepen beschikken over een beleid voor onderlinge leningen. Roerdink: 'Ze toetsen nieuwe onderlinge posities consequent aan dat beleid. Bijvoorbeeld of de omvang van een lening past binnen de gestelde limiet en of sprake is van voldoende en kwalitatief goed onderpand. En ze behandelen deze onderlinge leningen in hun risicomanagement als leningen aan derden.'

Meer informatie