Geslaagde Parallel Run

Nieuwsbericht
Datum 12 maart 2013

De Nederlandse verzekeringssector loopt redelijk voorop bij de voorbereidingen op Solvency II. Maar bij de helft van de verzekeraars treft DNB nog te vaak onvolkomenheden aan in de solvabiliteitsberekeningen of in de verslaglegging daarover. Dat blijkt uit de Parallel Run waaraan zo’n tweehonderd verzekeraars afgelopen jaar hebben deelgenomen.

Parallel Run

Verplicht
De verzekeraars die straks aan Solvency II moeten voldoen, waren wettelijk verplicht mee te doen aan de Parallel Run. Het betekende dat ze naast hun reguliere jaarstaten over 2011 ook een aanvullende Solvency II-rapportage moesten opstellen voor DNB. De daarbij behorende solvabiliteitsberekeningen hebben de meeste verzekeraars al in eerdere jaren gemaakt. Nieuw was dat ze nu ook in vaste formats via e-Line aan DNB moesten rapporteren. 
 
Geslaagd
De verzekeraars die meededen, haalden de deadline van 31 augustus 2012. Een goede prestatie. DNB beschouwt de Parallel Run juist vanwege de onvolkomenheden die aan het licht zijn gekomen, als een geslaagde exercitie. Deze heeft duidelijk gemaakt waar de sector staat en waar nog ruimte voor verbetering is. De resultaten zijn inmiddels besproken met de betrokken verzekeraars. Ook is er een presentatie op hoofdlijnen geweest bij het Verbond van Verzekeraars. 
 
Onwennigheid
Onvolkomenheden bij de Parallel Run betroffen vaak het verliesabsorberend vermogen van latente belastingen en van technische voorzieningen. Ook bij de berekening van catastroferisico’s zaten veel onvolkomenheden. De tekortkomingen kwamen deels voort uit onwennigheid bij verzekeraars die voor het eerst meededen aan een dergelijke rekenexercitie en deels uit interpretatieverschillen van de nieuwe richtlijnen. 
 
Goedgekeurd
Een deel van de verzekeraars, zowel klein als groot, heeft te weinig aandacht besteed aan de Parallel Run. Ook daardoor was de kwaliteit niet altijd goed genoeg. Maar de rapportages zijn vervolgens wel goedgekeurd door het bestuur. DNB is met deze laatste groep verzekeraars in gesprek over de verantwoordelijkheid van het bestuur voor die beoordeling. 
 
Voorbereiden
Dit jaar is er geen Parallel Run vanwege het uitstel van de invoering van Solvency II. DNB roept verzekeraars echter op zich te blijven voorbereiden, zodat straks de invoering van Solvency II zonder grote obstakels kan plaatsvinden. Daarnaast doet een aantal verzekeraars dit jaar mee aan de EIOPA-stresstest en de Long Term Guarantee Assessment (LTGA). 
 
Meer informatie

> Terug naar de nieuwsbrief