DNB let scherper op operationele risico’s

Nieuwsbericht
Datum 12 maart 2013

Bij het in kaart brengen van prudentiële risico’s maakt DNB meer en meer gebruik van benchmarks. Eén van deze risico’s is het operationeel risico. Verzekeringstoezichthouder René van Wechem legt uit hoe DNB meer zicht wil krijgen op de kwaliteit van de dagelijkse gang van zaken bij verzekeraars. 'Goed is niet langer goed genoeg om je klanten te behouden, het moet uitstekend worden', aldus Van Wechem.

René van Wechem

Aparte categorie
Bij de jaarlijkse risicoanalyse inventariseert DNB onder andere de risico's verbonden aan de bedrijfsvoering, de zogenoemde operationele risico's. Deze risico's vormen een aparte categorie naast de prudentiële financiële risico's zoals markt-, rente- en kredietrisico's. Het op deze manier indelen van de risico's sluit aan op beschrijvingen uit het toezichtraamwerk Solvency II en in de branche gebruikte begrippen.
 
Processen inrichten
De operationele risico’s vloeien met name voort uit de wijze waarop een verzekeraar zijn administratieve processen inricht, de medewerkers inzet en de IT-systemen ontwerpt. 'Reorganisaties kunnen naast positieve aspecten ook een risicoverhogend effect hebben', zegt Van Wechem. 'Procedures veranderen, medewerkers wisselen van functie. Het duurt een tijdje voor alle controleactiviteiten weer goed zijn ingebed. Daarnaast moet ervoor worden gewaakt dat deze niet worden geschrapt omdat ze overbodig lijken.'

Inschatten
Operationele risico’s kunnen leiden tot onverwachte kostenposten of inkomstenderving, bijvoorbeeld bij ondeugdelijke processen, administraties en systemen. Van Wechem: 'We gaan onder meer na hoe het management dit soort risico’s inschat. We verwachten van bestuurders dat ze duidelijk aangeven welke risico’s ze acceptabel vinden en welke niet. Lang niet alle verzekeraars hebben op dit terrein een heldere visie geformuleerd.'

Eenduidig
Bij de risicoanalyse werken toezichthouders van vergelijkbare instellingen samen en ook experts kijken mee. Zo wordt steeds verder een gezamenlijk toetsingskader ontwikkeld. 'Dat is ook nodig, want operationele risico’s zijn lastig te inventariseren', stelt Van Wechem. 'Verzekeraars werken en rapporteren vaak op een andere manier. Daarom willen we ook toe naar meer eenduidige meetmethodes om verzekeraars met elkaar te kunnen vergelijken.'

Klanten
Volgens Van Wechem is uitstekend presteren op operationeel gebied van levensbelang voor verzekeraars in de krimpende markt. 'Klanten verwachten dat het goed geregeld is bij een verzekeraar. Slechte ervaringen vertellen ze door aan anderen', aldus de DNB'er. 'Ook de intermediairs gaan zich kritischer opstellen', constateert Van Wechem. 'Sinds het verbod op provisie voor complexe producten worden ze niet meer betaald door de verzekeraar. Ze willen dus alleen nog zaken doen met verzekeraars die het goede antwoord snel paraat hebben en de administratie op orde hebben. Een verzekeraar die je vier keer moet bellen of slordig werkt, valt op den duur af.'
 
Benchmarks
Op termijn wil DNB benchmarks ontwikkelen om te meten of verzekeraars hun operationele risico’s voldoende onder controle hebben. 'We hebben bij het onderzoek naar informatiebeveiliging gezien dat meetlatten op basis van volwassenheidsniveaus goed bruikbaar zijn. Achterblijvers krijgen een paar jaar de tijd hun beveiligingspeil te verbeteren tot het gemiddeld gewenste niveau. Bij operationele risico’s streven we een vergelijkbare werkwijze na. We zullen de lat hoog leggen om gelijke tred te houden met de verwachtingen van klanten en de maatschappij.' 
 
Meer informatie
Toetsingskader Informatiebeveiliging voor DNB thema-onderzoek 2013

> Terug naar de nieuwsbrief