Visie DNB Toezicht 2014 – 2018

Nieuwsbericht
Datum 4 maart 2014

Eens per vier jaar brengt DNB de Visie DNB Toezicht uit. Hierin zet DNB de koers uit voor het toezicht voor de komende jaren. Rode draad is het herstel van het vertrouwen in de financiële sector. In gesprek met Paul Hilbers, divisiedirecteur Toezicht beleid.

Paul Hilbers

Wat wil DNB met deze Visie DNB Toezicht bereiken?
‘Met de Visie willen we financiële instellingen informeren over de richting van ons toezicht. Voor welke belangrijke uitdagingen staat de financiële sector en hoe moeten we daar op inspelen om te kunnen voldoen aan onze missie: solide en integere instellingen die hun verplichtingen en toezeggingen nakomen.

De visie is een duidelijke stip op de horizon voor alle betrokken partijen. Daarbij doet DNB een uitdrukkelijk beroep op instellingen om hierin ook hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Want uiteindelijk moeten instellingen zelf zorgen voor een solide en integere financiële sector.’

Wat is nieuw in deze visie?
‘Nieuw is dat we voor iedere sector – banken, verzekeraars, pensionfondsen en overige financiële instellingen –  een drietal uitdagingen hebben geformuleerd. Per uitdaging hebben we aangegeven waar we over vier jaar willen staan. Daarmee is deze visie een stuk concreter dan de vorige. Ook hebben we een aantal speerpunten geformuleerd waaraan we in ons toezicht extra aandacht zullen schenken.

Een van die speerpunten is bijvoorbeeld transparantie. Zowel in ons eigen toezicht als bij instellingen. DNB wil duidelijker aan de buitenwereld laten zien wat we doen en met welk effect. Van instellingen verwachten we dat ze transparant zijn over hun producten en bedrijf, zodat consumenten en investeerders weten waar ze aan toe zijn.’

Wat heeft de vorige Visie DNB Toezicht opgeleverd?
‘De vorige Visie DNB Toezicht (2010 – 2014) was een directe reactie op de crisis. De lessen die we hieruit hebben getrokken hebben ons toezicht verbeterd. Het themagericht onderzoek bijvoorbeeld heeft ertoe geleid dat we prudentiële risico’s nu vanuit een breder perspectief bekijken dan vanuit een instelling alleen. Ook onze toezichtorganisatie is verbeterd met de oprichting van specialistische expertisecentra als Interventie en handhaving. En uit onderzoek en gesprekken met instellingen blijkt dat DNB indringender en vasthoudender is geworden; we zijn sneller bereid tot ingrijpen.

Overigens is de nieuwe visie een voortzetting van de oude. Veel aandachtspunten blijven ook in de nieuwe visie van kracht. Neem bijvoorbeeld de focus op een goede koppeling tussen de macro-economische risico’s en het microprudentiële toezicht, de zogenoemde macro-microkoppeling.’

Wat zijn de uitdagingen voor de verzekeringssector?
‘Herstel van vertrouwen is de grootste uitdaging. Dat heeft een behoorlijke knauw gehad: als gevolg van de crisis maar ook omdat met name in leven te weinig oog was voor de belangen van hun klanten. Vooral bij de verkoop van beleggingsverzekeringen. Herstel is daarom topprioriteit. Dat betekent dat verzekeraars bij het inrichten van hun bedrijfsmodellen meer rekening moeten houden met wat de klant wil: eenvoudige en transparante producten waar behoefte aan is. Alleen op die manier kunnen ze het vertrouwen terugwinnen.

Verder moeten verzekeraars hun buffers versterken, hun risico’s goed beheersen en meer risicogebaseerd kijken naar de balans. Het nieuwe toezichtkader Solvency II is een antwoord hierop. Maar dat gaat pas in 2016 van start. Vooruitlopend op de situatie heeft DNB daarom de regels voor levensverzekeraars aangepast. Met een professionelere inrichting van het risicobeheer moeten verzekeraars beter in staat zijn hun risico’s in kaart te brengen en te beheersen. Dat is de tweede uitdaging.’

En de laatste uitdaging?
‘Als gevolg van de krimpende vraag naar levenproducten staat de omzet van levensverzekeraars onder druk. Tegelijkertijd kampen verzekeraars met hoge kosten. Dat vormt een belangrijke uitdaging, in dit geval voor de levensverzekeringensector. Kostenreductie is daarom onvermijdelijk. Dat, geef ik toe, is vaak niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. Verzekeraars kunnen dit onder meer bereiken door het stroomlijnen van hun ict-systemen. Maar ook consolidatie ligt voor de hand, daarmee kunnen schaalvoordelen worden gerealiseerd. Dat fusies en overnames tot nu toe zijn uitgebleven heeft vooral te maken met onzekerheid over claims in relatie tot beleggingsverzekeringen. DNB pleit er sterk voor dat de verzekeraars hier een oplossing voor zoeken. Wij zien overigens zeker ook positieve signalen: zo wordt er door instellingen duidelijk gewerkt aan innovatie en besteedt het Verbond expliciet aandacht aan de noodzaak tot vernieuwing van de sector.’

Wat verwacht u van verzekeraars als het gaat om het speerpunt integriteit?
‘Recente ontwikkelingen bij SNS en de Libor-affaire laten zien dat integriteit onze volle aandacht verdient. Integriteitsproblemen schaden het vertrouwen in de sector en zijn vaak de voorbode van prudentiële problemen. DNB gaat dan ook alerter op signalen letten en beter informatie uitwisselen. Bijvoorbeeld met de partners van het Financieel Expertise Centrum (FEC). Verzekeraars moeten zich goed realiseren hoe integriteit, het vertrouwen van het publiek en de soliditeit van een instelling met elkaar zijn verweven. DNB op haar beurt zal alerter op signalen letten en beter informatie uitwisselen. Verder zal DNB ook in 2014 samen met de AFM doorgaan met onderzoeken naar gedrag en cultuur en mogelijke belangenverstrengeling bij verzekeraars.’

> Terug naar de Nieuwsbrief