Aanpassing Bpr in de steigers

Nieuwsbericht
Datum 15 mei 2013

Om het toezicht op verzekeraars te versterken kondigde het ministerie van Financiën in april een aantal aanpassingen aan in het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). De wijzigingen gaan begin 2014 in. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding. Wat kunnen verzekeraars verwachten?

Noëlle Honings

Impactstudie
Nieuw is de introductie van het zogeheten theoretisch solvabiliteitscriterium voor grote en middelgrote levens- en natura-uitvaartverzekeraars. Dit criterium geeft een indicatie of een verzekeraar ook na ernstige marktschokken voldoende solvabel is. Noëlle Honings, voorzitter van de projectgroep Aanpassing Bpr: 'Om de hoogte van het solvabiliteitscriterium goed te kunnen bepalen, hebben we input van de sector nodig. Die krijgen we via een impactstudie. Daarin berekenen de betrokken verzekeraars de gevolgen van markt- en verzekeringstechnische schokken op hun solvabiliteit. Op basis van de resultaten kunnen we vervolgens het theoretisch solvabiliteitscriterium vaststellen. Samen met het Verbond van Verzekeraars en het ministerie bereiden we nu deze impactstudie voor.' 
 
In juni van start
Begin juni wordt de uitvraag verstuurd. Honings daarover: 'We verwachten dat de deelnemende verzekeraars de resultaten vóór begin augustus naar ons opsturen. Overigens komt vanwege deze impactstudie de eerder dit jaar aangekondigde solvabiliteitsuitvraag (Solvency II-meting gebaseerd op de EIOPA-stresstest) te vervallen.' 
 
Wijzigingen O&R-rapportage
Andere elementen in de vernieuwde Bpr zijn de Eigen Risicobeoordeling (ERB) en de wijziging van de rapportage Organisatie & Risico (O&R). Bij de verstrekking van kwalitatieve informatie over de eigen organisatie, zit overlap tussen de ERB en de rapportage O&R, aldus Honings. 'Verzekeraars die vanaf 2014 een ERB aanleveren, hoeven deze info daarom niet nog eens te geven in de O&R-rapportage.'  
 
Schokken
Ook het 'risicodeel' van de O&R-rapportage verandert. De stresstesten worden vervangen door de schokscenario’s uit het theoretisch solvabiliteitscriterium en er komen aanvullende schokscenario’s voor onder andere schadeverzekeraars. Honings: 'Met deze scenario’s wordt gemeten hoe gevoelig de balansen zijn voor schokken. We kunnen nu maatregelen nemen voordat een verzekeraar in problemen komt.'  
 
Meer inzicht
'De sector is gebaat bij de aanpassingen', benadrukt Honings. 'Nu Solvency II vertraging oploopt, zetten we net als andere EU-landen wel verdere stappen naar risicogebaseerd toezicht. Verzekeraars krijgen door de wijziging meer inzicht in hun risico’s en kunnen hier zelf op gaan sturen.'  
 
Meer informatie

> Terug naar de nieuwsbrief