Resultaten inventarisatie sleutelfuncties

Nieuwsbericht
Datum 14 november 2011

Stel dat mensen met uitsluitend commerciële belangen beslissen over te nemen risico’s bij verzekeraars. Dan zou het interne controlemechanisme in gevaar komen. Met mogelijke gevolgen voor de polishouder. Het onderstreept het belang van risicomanagement. In het kader van de invoering van Solvency II heeft DNB alle verzekeraars dit voorjaar een vragenlijst gestuurd over de vier sleutelfuncties: risicomanagement, compliance, actuariaat en interne audit. Bij de meeste verzekeraars blijken deze functies, naar eigen zeggen, in opzet al aanwezig te zijn. De rapportage en documentatie zijn echter voor sommige een verbeterpunt.

De inventarisatie van de vier sleutelfuncties is onderdeel van de voorbereiding op de implementatie van Solvency II in 2014. Die regels schrijven voor dat verzekeraars de vier sleutelfuncties goed regelen binnen de organisatie. Voor een deel zijn dit geen nieuwe eisen. Goed risicomanagement, compliance en interne audit zijn ook onder de huidige wetgeving al verplicht. Solvency II voegt daar actuariaat aan toe.

DNB vindt het positief dat 85 procent van de verzekeraars aangeeft al een functionaris te hebben, die verantwoordelijk is voor actuariële zaken. Of hiermee volledig invulling is gegeven aan de actuariële functie zoals bedoeld in Solvency II kan niet uit de vragenlijst worden afgeleid. Het hoge percentage laat wel zien dat de verzekeringssector zich voorbereidt op de nieuwe regelgeving.

Doel van het uitvragen van verzekeraars is tweeledig. Aan de ene kant krijgt DNB beter zicht op de huidige situatie bij de verzekeraars. Aan de andere kant maakt het stellen van vragen verzekeraars bewust van dit onderdeel van de regels en worden verzekeraars aangezet te verhelderen hoe ze de sleutelfuncties hebben georganiseerd.

Aandachtspunten voor sommige verzekeraars zijn de documentatie en rapportage. Zo moet een verzekeraar vastleggen wat het beleid is op de vier sleutelgebieden en beschrijven hoe het staat met het beleid, de procedures en de bevoegdheden. Op dat punt zijn er nog wel slagen te maken. DNB heeft ook gevraagd of die vier sleutelfunctionarissen recentelijk hun bevindingen hebben gerapporteerd aan de raad van bestuur en speciaal hiervoor ingerichte committees. Daarbij viel het op dat in 20 procent van de gevallen de interne audit functie geen recente rapportage heeft opgesteld.

DNB zal haar bevindingen met de branche delen op het symposium over Solvency II op 14 december in de RAI in Amsterdam.

Meer informatie
Vragenlijst sleutelfuncties Solvency II
Thema’s DNB Toezicht 2011: Strategie, gedrag en beter risicomanagement