Beoordeling Parallel Run in volle gang

Nieuwsbericht
Datum 13 november 2012

Verzekeraars hebben deze zomer hun aanvullende rapportage over 2011 ingeleverd volgens uitgangspunten van Solvency II. Wat kunnen verzekeraars verwachten van de DNB-beoordeling van deze zogeheten Parallel Run?

Parrallel Run

Kwaliteit
DNB is druk bezig met de beoordeling van de rapportages die verzekeraars voor 31 augustus 2012 moesten indienen. Bij die beoordeling ligt het accent op de kwaliteit van de rapportage en niet op de uitkomsten van de berekening van de solvabiliteit. Als het om de solvabiliteit gaat, kijken we naar de reguliere data die verzekeraars in het kader van de Wft naar DNB sturen.

Aandacht
We hebben nog niet alle inzendingen beoordeeld, maar we constateren nu al wel dat de kwaliteit uiteenlopend is. Veel rapportages voldoen aan de eisen, maar er zijn ook inzendingen waarin fouten staan. Bijvoorbeeld als het gaat om de behandeling van uitgestelde belasting of de berekening van het catastroferisico bij schade. En een aantal is helaas onder de maat. De verzekeraars van die inzendingen hebben ogenschijnlijk onvoldoende aandacht besteed aan hun rapportages. We zien dit zowel bij grotere als kleinere verzekeraars.

Leerpunten
De rapportages die in onze ogen aan de verwachtingen voldoen, zijn ingediend met een passende toelichting. Daarin legt de verzekeraar uit hoe hij tot bepaalde keuzes is gekomen. En als het mogelijk is, stuurt hij ook de modules mee van de gebruikte hulpprogramma’s. Met deze gegevens bij de hand kunnen wij een gedetailleerdere beoordeling en terugkoppeling geven. We kunnen dan zien waar eventuele fouten zijn gemaakt of waar sprake is van een verschil in interpretatie van de regels. Dat kan ons weer helpen bij het maken van toelichtingen als dezelfde vragen een volgende keer worden verzonden.

Terugkoppeling
De komende maanden informeren we verzekeraars over de ingeleverde rapportages en over onze beoordelingen. Eind van het jaar verwachten we iedereen op de hoogte te hebben gebracht. We presenteren onze bevindingen dan ook aan onder meer het Verbond van Verzekeraars. Een overzicht van de bevindingen komt op onze website Open Boek Toezicht te staan.
 
Meer informatie