Uitvoering Wwft en SW bij verzekeraars kan beter

Nieuwsbericht
Datum 12 november 2013

In het themaonderzoek 'ongoing due diligence' heeft DNB bij een aantal levensverzekeraars onderzocht of ze de bepaalde verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (SW) voldoende naleven. DNB ziet ruimte voor verbetering bij de uitvoering van de verplichting van de Wwft en SW om voortdurende controle uit te voeren op de klanten.

Levensverzekeraars en bijkantoren die levenproducten aanbieden, moeten deze voortdurende controle op hun klanten uitvoeren om zo mogelijke witwastransacties op te sporen en deze te melden aan FIU-NL. Ze dienen hiervoor de klantgegevens actueel te houden, wijzigingen van klanten en polissen te monitoren en hun relaties regelmatig tegen de sanctielijsten aan te houden. 
 
Uitkomsten
Het algemene beeld dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat het Wwft- en SW-beleid bij de verzekeraars veelal in opzet wel aanwezig is, maar dat de werking daarvan op een aantal gebieden te wensen over laat. DNB ziet verbetermogelijkheden bij onderdelen van het cliĆ«ntenonderzoek, het monitoren van transacties, het wijzigen van polissen en het melden van ongebruikelijke transacties. 
 
Vervolg
Op 1 en 8 oktober 2013 heeft DNB informatiebijeenkomsten georganiseerd met de levensverzekeraars om over de uitkomsten te praten. Ook is met de aanwezigen besproken wat adequate indicatoren voor ongebruikelijke transacties kunnen zijn en hoe deze transacties beter kunnen worden opgespoord. Voorbeelden van die indicatoren zijn levensverzekeringen die ongebruikelijk vroeg dan wel zonder plausibele redenen zijn afgekocht of direct ingaande lijfrenten waarbij de inleg uit een andere bron dan een Nederlandse verzekeraar komt.
 
In het vervolg van het themaonderzoek bekijkt DNB in het vierde kwartaal van 2013 hoe de levensverzekeraars de hits uit hun monitoring beoordelen en de criteria voor het melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU-NL toepassen. Hiertoe heeft DNB de levensverzekeraars schriftelijk verzocht om op basis van een aantal indicatoren een analyse te maken van een aantal polissen en een rapportage over de uitkomsten aan DNB te verstrekken. 
 
Herziene DNB Leidraad Wwft en SW
De DNB Leidraad Wwft en SW is herzien. Zo zijn wetswijzigingen doorgevoerd en good practices toegevoegd. In de Leidraad geeft DNB de onder haar toezicht staande instellingen handvatten voor het adequaat uitvoeren van de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de integriteitsregelgeving. Deze Leidraad gaat in op onderwerpen zoals de risicogeoriƫnteerde benadering, het cliƫntenonderzoek, monitoring, melding van ongebruikelijke transacties, training en opleiding en sanctiemaatregelen.

Bij de herziening zijn de aanpassingen naar aanleiding van de relevante wijzigingen in de Wwft per 1 januari 2013 verwerkt. Bij sommige onderdelen zijn nieuwe good practices toegevoegd, die het afgelopen jaar uit de toezichtonderzoeken van DNB naar voren zijn gekomen.
 
Meer informatie over de Wwft vindt u op Open Boek Toezicht

> Terug naar de nieuwsbrief