Informatie over geschiktheidstoets commissarissen

Nieuwsbericht
Datum 17 oktober 2011

Vanaf 2012 moeten commissarissen van verzekeraars aantonen dat ze deskundig en daarmee ook geschikt genoeg zijn voor het uitoefenen van hun functie. We werken hier als DNB actief aan mee met een geschiktheidstoets. Om verzekeraars te ondersteunen bij hun voorbereiding organiseren we in november een aantal informatiebijeenkomsten.

Seminarzaal

De geschiktheidseis maakt deel uit van een totaalpakket aan voorstellen van de regering. Aanleiding voor de voorstellen vormen de lessen die getrokken zijn uit de kredietcrisis. Een van die lessen is dat een actiever toezicht door de raad van commissarissen (RvC) nodig is en dat hiervoor onder andere meer kennis wordt gevraagd over producten en markten. Ook leden van raden van toezicht en bij onderlinge waarborgmaatschappijen algemene bestuursleden  moeten aan de geschiktheidseis voldoen. We gaan ervan uit dat de nieuwe wet op 1 januari 2012 van kracht wordt, maar zeker is dit nog niet.

Wij zullen de geschiktheid toetsen aan de hand van onze beleidsmaatregel deskundigheid. Voor verzekeraars betekent dit dat zij functieprofielen en cv’s van nieuw te benoemen commissarissen aan ons moeten toesturen. Op basis van deze informatie vormen we ons een oordeel over de geschiktheid en bekijken we of de RvC met de benoeming als collectief voldoende evenwichtig is samengesteld. Wanneer we dat nodig vinden, nodigen we de potentiële commissaris uit voor een gesprek. Voor zittende commissarissen geldt een overgangsregeling: de toets vindt plaats bij de eerstvolgende herbenoeming.

Op de informatiebijeenkomsten in november lichten we toe wat de norm is en illustreren we met voorbeelden hoe het profiel van een geschikte commissaris eruit ziet. Er zal veel tijd zijn voor dialoog over de veranderingen en voor vragen uit de zaal. Tijdens de borrel na afloop zijn onze toezichthouders eveneens beschikbaar voor vragen. De bijeenkomst is met name bedoeld voor mensen die nauw betrokken zijn bij commissarisbenoemingen, zoals voorzitters van RvC’s en hoofden van de afdeling compliance. 

Meer informatie
Programma informatiebijeenkomst geschiktheidstoets
Beleidsregel deskundigheid  
Wetsvoorste l