Wat u moet weten over de geschiktheidsmatrix

Nieuwsbericht
Datum 9 oktober 2012

De geschiktheidsmatrix is sinds 1 juli van dit jaar onderdeel van de geschiktheidstoets voor commissarissen en bestuurders. De matrix geeft een overzicht van de collectieve kennis en kwaliteiten van de raad van commissarissen en de raad van bestuur. DNB gebruikt dit instrument om de geschiktheid van de voorgestelde kandidaat binnen het collectief te beoordelen.

Matrix

Waarom een matrix?
De geschiktheidsmatrix geeft aan welke kennis binnen de raad van commissarissen (RvC) en de raad van bestuur (RvB) aanwezig is en waar zwakke plekken of tekorten zitten. Bij de geschiktheidstoets beoordeelt de toezichthouder immers niet alleen of een individueel lid voldoende deskundig is voor zijn functie, maar ook in hoeverre deze persoon qua profiel binnen de RvC of RvB past.   

Wanneer?
DNB constateert dat bij de samenstelling van de RvC's vaak overlap in kennis bestaat bij de verschillende commissarissen en daardoor hiaten in de kennis van het collectief kunnen ontstaan. Als er een nieuwe commissaris of bestuurder aantreedt, moeten verzekeraars nu de geschiktheidsmatrix van het gehele collectief inleveren. De matrix moet worden meegestuurd bij iedere aanvraag voor een geschiktheidstoetsing. 

Volgens een vast stramien?
Nee. Verzekeraars mogen hun eigen matrix opstellen. Het is wel praktisch om aan te sluiten bij de indeling van de Beleidsregel geschiktheid 2012. Op onze website staat een voorbeeld van een matrix voor een RvC. Zie de links hieronder bij Meer informatie.

Is er verschil tussen verzekeraars?
Er kan verschil zijn tussen grote en kleine verzekeraars. En ook tussen bijvoorbeeld levens- en schadeverzekeraars. Hoe hoog RvC- of RvB-leden scoren, is afhankelijk van het niveau van de benodigde kennis en kunde voor die specifieke verzekeraar. Iemand kan bij een schadeverzekeraar expert zijn op het gebied van risicomanagement, maar op hetzelfde onderwerp laag of midden scoren bij een levensverzekeraar.  

Hoe gebruikt DNB de geschiktheidsmatrix?
Een nieuwe commissaris kan beschikken over veel kennis en ervaring. Maar als uit de matrix blijkt dat binnen het collectief behoefte is aan andere expertise, kan dat voor DNB reden zijn om niet akkoord te gaan met die kandidaat. In de praktijk leidt een matrix met hiaten tot nadere gesprekken tussen de verzekeraar en DNB. 

Meer informatie