'Preparatory guidelines' voor Solvency II gepubliceerd

Nieuwsbericht
Datum 8 oktober 2013

De Europese toezichthouder EIOPA heeft op 27 september richtsnoeren gepubliceerd ter voorbereiding op Solvency II. Met deze 'preparatory guidelines' is een belangrijke stap gezet op weg naar de invoering van Solvency II. De richtsnoeren worden op 1 januari 2014 van kracht.

EIOPA preparatory guidelines

Voorbereiding op Solvency II
EIOPA wil met deze richtsnoeren het Europese toezicht op verzekeraars vanaf 2014 meer risicogeoriënteerd en vooruitblikkend maken, vooruitlopend op Solvency II. Ook wil EIOPA in de lidstaten een consistente invoering van Solvency II bevorderen. 
 
Inhoud
De richtsnoeren geven nationale toezichthouders handvatten bij de voorbereiding op Solvency II als het gaat om de volgende punten:

  • Het governancesysteem van de verzekeraar. Dit omvat de riskmanagement, compliance, interne-audit en de actuariële functie.
  • Een prospectieve beoordeling van de eigen risico’s van een verzekeraar, op basis van de principes van de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA).
  • Het proces van pre-applicatie voor interne modellen.
  • De wijze van indienen van informatie. 

Opnemen in toezichtregime
Van de nationale toezichthouders wordt verwacht dat zij de richtsnoeren in hun regelgevend kader of toezichtregime opnemen en op de verzekeraars toepassen. Op basis van de verordening van EIOPA geldt hiervoor de zogeheten 'pas-toe-of-leg-uit'-regel (comply-or-explain).
 
Volgende stappen
Een eerste belangrijke volgende stap is op 31 oktober de publicatie van de richtlijnen in alle EU-talen. Op 31 december rapporteren vervolgens de nationale toezichthouders of zij de richtsnoeren zullen toepassen (comply) of beogen toe te passen (intend to comply) dan wel niet toepassen (explain). In 2015 moeten de eerste rapportages over het boekjaar 2014 worden ingediend.
 
Meer informatie
Preparatory guidelines EIOPA

> Terug naar de nieuwsbrief