De divisie Toezicht verzekeraars: wie zijn we en wat doen we?

Nieuwsbericht
Datum 19 september 2011

Het toezicht op verzekeraars door DNB wordt indringender en zal meer thematisch georiënteerd zijn. Ook wordt de internationale component belangrijker. In de praktijk betekent dit onder andere dat verzekeraars te maken gaan krijgen met DNB-expertisecentra die geen deel uitmaken van de divisie Toezicht verzekeraars (Tv).

Toezicht Verzekeraars

De aanpassingen raken zowel de stijl als de inhoud van het toezicht. Ze zijn gebaseerd op inzichten die zijn opgedaan tijdens de kredietcrisis en in de jaren daarna. Het is vooral de sterke onderlinge verwevenheid van financiële instellingen die DNB ertoe heeft aangezet meer aandacht te geven aan thema's die de individuele instelling overstijgen. Want de ervaring leert dat als een verzekeraar worstelt met een probleem, hij zelden de enige is. In zo'n geval is een sectorbrede aanpak noodzakelijk.

De verantwoordelijkheid voor de keuze van een dergelijk thema en het daarbij behorende onderzoek kan niet liggen bij de toezichthouder van de individuele verzekeraar. Daarom maakt de divisie Tv gebruik van expertisecentra. Het expertisecentrum voor actuariële kwesties is ondergebracht bij Tv. Andere expertisecentra, bijvoorbeeld die voor ict-risico's, cultuur en voor interventie en handhaving, zijn ondergebracht bij de divisie Toezicht expertisecentra. DNB maakt aan het begin van elk jaar bekend welke thema's extra aandacht krijgen, zodat verzekeraars zich daarop kunnen voorbereiden. Daarnaast is het zo dat de divisie Toezicht beleid DNB vertegenwoordigt bij sectorbrede afstemming van nieuw beleid.

Internationaal is de oprichting begin dit jaar van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) blikvanger geweest. Harmonisatie en coördinatie van het toezicht op grote, multinationale verzekeraars is het doel. Elke internationale verzekeraar heeft een college van toezichthouders toegekend gekregen. DNB is voorzitter van de colleges van onder meer Aegon en ING.

De wijzigingen hebben tot gevolg dat de aanwezigheid van DNB duidelijker voelbaar zal zijn. De toon zal indringender zijn, het optreden vasthoudender. Maar: in alle openheid. De dialoog blijft in stand, op zijn minst. Bij voorkeur wordt de communicatie geïntensiveerd.

Meer informatie:

het organogram met de diverse divisies van DNB over het toezicht op verzekeraars