38 - Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de depositoverzekering

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 2001

In het kader van de toegenomen belangstelling voor het vraagstuk van ongewenste prikkels door regelgeving in de financiële sector is in de academische literatuur veel aandacht besteed aan de depositoverzekering. Dit paper gaat daar nader op in door de doelstellingen van de depositogarantie en de daarmee samenhangende theoretische en praktische voor- en nadelen te bespreken. Nagegaan wordt in hoeverre eventuele nadelen kunnen worden ondervangen door een passende vormgeving van de depositoverzekering en de financiering daarvan. Ter illustratie van de mogelijkheden wordt een overzicht van depositoverzekeringen in twintig industriële landen gegeven. Tenslotte komen de Nederlandse depositoverzekering en mogelijke veranderingen daarin aan de orde, tegen de achtergrond van de typisch Nederlandse omstandigheden. Trefwoorden: collectieve garantieregeling, depositoverzekeringsfonds, moral hazard vraagstuk, principal-agent vraagstuk, bank run, risicogevoelige premie.