681 - Wanneer Basel II niet Werkt: Risico-gedreven Regulering Versus Vaste Kapitaalvereisten

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 februari 2002

Het herziene Bazelse kapitaalakkoord schrijft een directe samenhang voor tussen het eigen vermogen dat een bank dient aan te houden en het risico dat zij neemt bij de keuze van haar leningenportefeuille. Met behulp van een simpel dynamisch bankreguleringsmodel waarin kapitaaleisen altijd bindend worden verondersteld, tonen we aan dat onder Bazel II zowel de bank alsook de toezichthouder slechter af kan zijn ten opzichte van regulering onder een vaste kapitaaleis. Deze situatie doet zich voor als en alleen als aan een cruciale voorwaarde is voldaan, die afhangt van twee elasticiteiten in het model. We illustreren dit resultaat aan de hand van een voorbeeld. Trefwoorden: kapitaalvereisten, contingente regulering, Bazel II JEL Codes: E44, G28, L16