686 - Een Onafhankelijke Centrale Bank tegenover gekozen Regeringen: een Politiek-Economisch Dilemma

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 mei 2002

In de literatuur wordt beweerd dat de voordelen die een onafhankelijke centrale bank met zich meebrengt niet ten koste gaan van de reële sfeer. In dit essay stellen wij dat het gebrek aan correlatie tussen monetaire autonomie en produktie-variabiliteit een gevolg is van de pro-actieve rol die het begrotingsbeleid speelt bij rigide monetaire doelstellingen. Slechts weinig pogingen om deze correlaties te meten houden daadwerkelijk rekening met een veranderende rol van het begrotingsbeleid. Als het monetaire beleid door een onafhankelijk orgaan wordt uitgevoerd blijven het begrotingsbeleid en het loon-/sociaal vangnetbeleid desalniettemin als instrument in handen van gekozen regeringen. Wij zijn van mening dat, zolang deze twee partijen hun doelstellingen onafhankelijk van elkaar nastreven, een dilemma ontstaat dat groter wordt naarmate het verschil in voorkeur toeneemt. Daarnaast vinden wij dat de vestiging van een behoudende centrale bank een meer uiteenlopende voorkeur bij het publiek teweegbrengt (zoals tot uitdrukking komt in de door hen gekozen regeringen). De verkiezing van meer interventionistisch ingestelde regeringen maakt het alsdan moeilijker voor beide partijen om hun eigen doelstellingen te bereiken, tenzij zij in staat zijn tot samenwerking. Trefwoorden: Onafhankelijke Centrale Bank, Begrotingsbeleid, Politieke Onzekerheid JEL codes: E52, E63, F42