607 - Liquiditeitseffecten en de welvaartskosten van inflatie in een model met endogene groei

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 januari 2000

In dit rapport wordt een monetair algemeen-evenwichtsmodel met endogene groei ontwikkeld. Aangetoond wordt dat het twee-sectoren model ter beschrijving van economische groei in combinatie met een vertraagde portfolio aanpassing kan verklaren waarom een expansief monetair beleid de nominale rente doet dalen en de economie stimuleert. Een ander onderwerp van dit onderzoek is het effect van inflatie op de economische groei en de welvaart. De welvaartskosten van inflatie worden tot nu toe bepaald door de welvaartsniveaus in twee lange-termijnevenwichten met elkaar te vergelijken. Deze benadering is misleidend omdat het de kosten (of baten) van het transitieproces naar de lagere inflatie buiten beschouwing laat. Hierdoor zijn ramingen van de totale baten van een lagere inflatie onnauwkeurig. Houdt men expliciet rekening met de transitie naarn een lager inflatieniveau, dan zullen de totale welvaartsbaten van disinflatie mede afhangen van de toegepaste monetaire beleidsregel en de fiscal maatregelen ter neutralisering van eventuele budgetaire gevolgen. De twee onderwerpen in dit rapport hangen samen omdat de simulatie van disinflatieprocessen en de raming van de welvaartskosten een model vereisen dat niet alleen goede lange-termijneigenschappen heeft, maar ook de korte-termijneffecten van monetaire beleidsveranderingen reproduceert. Trefwoorden: Monetair algemeen-evenwichtsmodel, endogene groei, kosten van inflatie, monetaire transmissie, liquiditeitseffecten JEL codes: D58, E31, E52, O41