519 - International convergence of capital market interest rates

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 6 oktober 1997

In dit rapport wordt nagegaan in hoeverre de liberalisering van het kapitaalverkeer in de afgelopen decennia heeft geleid tot een toenemende convergentie van kapitaalmarktrentes tussen landen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds landen binnen de EU en anderzijds vier landen met onderling vrij zwevende wisselkoersen, te weten de VS, Duitsland, Japan en Zwitserland. De auteurs constateren binnen de EU vanaf 1980 een geleidelijke toename van convergentie van kapitaalmarktrentes terwijl voor de landen met vrij zwevende wisselkoersen wordt gevonden dat alleen rond 1980 een abrupte stijging heeft plaatsgevonden waarna de mate van convergentie ruwweg gelijk is gebleven. Deze toegenomen convergentie lijkt vooralsnog niet te hebben geleid tot een dominante invloed van buitenlandse rentes op het niveau van de binnenlandse lange rente, met uitzondering wellicht van Japan. Met name voor de veronderstelde toenemende invloed van Amerikaanse rentes op het niveau van de lange rente in Duitsland zijn geen aanwijzingen gevonden. (Verschenen in De Economist 146 (1998), pp. 257-269)