513 - Liquiditeitseffecten en welvaartskosten van inflatie in een monetair evenwichtsmodel voor Europa

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 6 augustus 1997

In dit rapport wordt voortgebouwd op eerder op de afdeling verricht onderzoek inzake de ontwikkeling van een dynamisch algemeen evenwichtsmodel voor Europa dat zich leent voor monetaire beleidsanalyses. In deze studie staan twee elementen centraal. In de eerste plaats is onderzocht hoe liquiditeitseffecten van monetair beleid in een dergelijk model kunnen worden ingebracht. De resultaten laten zien dat niet alleen fricties en aanpassingkosten van kapitaal hierbij een rol spelen, maar ook de reactie van de arbeidsmarkt op een monetaire schok. In de tweede plaats is aandacht besteed aan de modellering van het budgettaire beleid, de interactie daarvan met het monetaire beleid, en de welvaartskosten van inflatie. Eén van de toepassingen van dit model is dat een reductie van het inflatietempo van 4% naar 2% een blijvende welvaartswinst oplevert van jaarlijks 0,6% van het Europese bbp.