511 - Bank mergers, banking efficiency, and economies of scale and scope: a review of empirical literature

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 6 augustus 1997

Mede tegen de achtergrond van de fusie-activiteiten in het Europese bankwezen in de afgelopen jaren bespreekt dit rapport de recente empirische literatuur over bankfusies, de efficiëntie van banken, en het bestaan van schaalvoordelen in het bankwezen in termen van omvang (economies of scale) en produkt-mix (economi bestellen of scope). Uit de bestudeerde, veelal op de VS toegespitste literatuur blijkt dat door het nastreven van schaalvoordelen de kosten van het bankbedrijf slechts in geringe mate gedrukt zouden kunnen worden. Beduidend groter zijn de potentiële kostenbesparingen die samenhangen met het bestaan van operationele inefficiënties als gevolg een te ruime inzet van productie- factoren. Empirische studies van de effecten van bankfusies laten gemiddeld genomen zien dat gefuseerde banken in termen van kostenefficiëntie niet wezenlijk beter presteren dan niet-gefuseerde banken. Dit neemt niet weg dat individuele bankfusies toch succesvol kunnen zijn. Bovendien suggereren enkele recente studies dat de voordelen van fusies niet alleen aan de kostenkant moeten worden gezocht, zoals in de literatuur veelal gebeurd, maar ook aan opbrengstenkant.