508 - Inflation, distorionary taxation and the design of monetary policy: the role of social cohesion

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 6 juli 1997

Het rapport bevat een kritische analyse van de in de literatuur naar voren gebrachte samenhang tussen inflatie en onafhankelijkheid van een centrale bank. Uit een dwarsdoorsnede-analyse voor de 15 EU-lidstaten komt naar voren dat centrale-bank onafhankelijkheid geen significant effect heeft op de inflatieprestatie als rekening gehouden wordt met andere relevante factoren als belastingdruk en sociale cohesie. Voor de twee laatstgenoemde factoren blijkt dat wel het geval. Zo is in landen met een relatief hechte sociale cohesie, gemeten aan de omvang aan sociale zekerheidsuitgaven, de inflatie significant lager. Een verklaring voor dit resultaat is dat in landen die meer sociale zekerheid bieden de bereidheid groter is om zich te committeren aan een monetair beleid gericht op prijsstabiliteit.