746 - Drie modellen van onvolledige transparantie in het monetaire beleid

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 september 2003

Wij presenteren drie vershcillende modellen van onvolledige transparantie op het gebied van het monetaire beleid: politieke transparantie, economische transparantie en bewuste ambiguïteit. Toepassing van de eerste twee modellen levert weliswaar vermindering op van de variabiliteit van het inflatietempo en de output gap, maar is niet van invloed op het gemiddelde niveau daarvan. Echter, waar een centrale bank niet in sstaat is zich tevoren vast te leggen op een bepaalde reeks voorkeursdoelstellingen voor alle omstandigheden, zien we, volgens de hypothese van bewuste ambiguïteit, dat dit van invloed is op zowel het niveau als de variabiliteit van de output en de inflatie. Uit een empirische studie hiervan, verricht op basis van een recentelijk door Eijffinger en Geraats opgestelde index, blijkt het effect van transparantie op macro-economische uitkomsten gering. Wel blijkt dat als gevolg van transparantie de variabliteit van de inflatie afneemt, maar die van de output juist toeneemt. Hieruit valt af te leiden dat de centrale banken mogelijk meer hebben gekozen voor bewuste ambiguïteit dan voor onvolledige transparantie. Trefwoorden: Onvolkomen transparantie, Ambiguïteit, Rational Inattention, Onafhankelijk Monetair Beleid Jel codes: E52, E58