16 - Pensioenmonitor, niet-financiële gegevens pensioenfondsen. Stand van zaken 1 januari 1998.

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 april 1999

Dit is de vijfde jaarlijkse publicatie van de PVK over de niet-financiële gegevens van de aanvullende pensioenregelingen. Door de toenemende behoefte aan informatie over pensioenregelingen is de Pensioenmonitor het afgelopen jaar grondig herzien en uitgebreid. Daarnaast wordt met ingang van deze publicatie de toestand op 1 januari van enig jaar gegeven, in plaats van de stand van zaken ultimo het voorgaande jaar. Deze Pensioenmonitor geeft een geactualiseerd beeld van de hoofdkenmerken van de pensioenregelingen bij pensioenfondsen. Daarnaast wordt in het hoofdstuk ‘Capita Selecta’ ingegaan op de combinatieregeling en de (variabele) pensioenleeftijd.