8 - Toezicht op het beleggingsbeleid van pensioenfondsen en verzekeraars: de rol van de Pensioen- en Verzekeringskamer

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 februari 2000

In dit deel wordt eerst ingegaan op de plaats en de omvang van de contractuele besparingen en de toegenomen betekenis van de beleggingsrendementen voor de financiering van pensioenen. Vervolgens komt de wet- en regelgeving voor beleggingen van pensioenfondsen en verzekeraars aan de orde. Daarna worden de eisen behandeld die de PVK stelt aan een professioneel beleggingsbeleid. De studie wordt afgesloten met een vooruitblik naar toezichtsaspecten die verbonden zijn aan recente ontwikkelingen in het beleggingsbeleid.