DNB maakt handhavingsmaatregelen en sancties openbaar

In deze toelichting leest u meer over de wijze waarop DNB haar bestuurlijke sancties openbaar maakt.

I Publicatie op grond van de Wet op het financieel toezicht

  • Publicatie van onherroepelijke bestuurlijke sancties

Opgelegde bestuurlijke sancties publiceert DNB op haar website zodra deze besluiten onherroepelijk zijn geworden, dus na afronding van eventueel bezwaar of beroep. Daarnaast publiceert DNB, voor zover van toepassing, ook de uitkomst van een bezwaar of beroep dat daaraan vooraf is gegaan.

Met bestuurlijke sancties worden bedoeld alle door DNB opgelegde maatregelen naar aanleiding van een overtreding. Hieronder vallen de bestuurlijke boete, de last onder dwangsom maar bijvoorbeeld ook een aanwijzing, het schorsen van stemrechten, het opleggen van een verbod om bepaalde functies uit te oefenen en het beperken of intrekken van een vergunning.    

  • Vroegtijdige publicatie van een bestuurlijke boete  of een last onder dwangsom

Daarnaast moet DNB bij sommige ernstige overtredingen de opgelegde bestuurlijke boete ook zo spoedig mogelijk publiceren nadat het boetebesluit aan de betrokkene bekend is gemaakt, en dus voordat het boetebesluit onherroepelijk is geworden. Dit wordt ook wel vroegtijdige publicatie genoemd. Deze ernstige overtredingen zijn overtredingen van een bepaling die valt onder:

  • boetecategorie 3, zoals overtreding van een verbodsbepaling of een markttoetredingsbepaling;
  • boetecategorie 2 indien de desbetreffende bepaling specifiek is opgenomen in een algemene maatregel van bestuur.

Ook bij een opgelegde last onder dwangsom kan er reden zijn om deze voordat dit besluit onherroepelijk is te publiceren. Dit is het geval indien een dwangsom wordt verbeurd, dus wanneer de termijn is verstreken waarbinnen ‘kosteloos’ aan de last had kunnen worden voldaan.  

  •  Wijze van publiceren

Uitgangspunt is dat de bestuurlijke sancties volledig openbaar worden gemaakt. Hierop zijn enige uitzonderingen:  

De openbaarmaking van de bestuurlijke sanctie blijft achterwege als de openbaarmaking van het besluit onevenredig zou zijn gezien de geringe ernst van de overtreding (dit geldt niet bij een bestuurlijke boete) of indien dit de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou brengen.

De openbaarmaking van het besluit wordt soms uitgesteld of gebeurt geanonimiseerd, zodat dit niet herleidbaar is tot afzonderlijke personen of instellingen. Dit gebeurt indien DNB vooraf heeft kunnen vaststellen dat bij volledige openbaarmaking aan een of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Als de gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon en bekendmaking van diens persoonlijke gegevens onevenredig is; 
  • Als betrokken partijen in onevenredige mate schade zouden lijden;
  • Als het een lopend strafrechtelijk onderzoek of een onderzoek van de toezichthouder zou ondermijnen;
  • Als het de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar kan brengen.

Bij de publicatie is er, nadat het besluit tot openbaarmaking aan de betrokkene bekend is gemaakt, een wachttermijn van vijf werkdagen. In deze periode kan de betrokkene bij de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening om te voorkomen dat de bestuurlijke boete wordt gepubliceerd. Het sanctiebesluit wordt dan in ieder geval niet gepubliceerd totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan. Deze rechter kan bepalen dat de publicatie van het desbetreffende besluit niet is toegestaan totdat in een bezwaar– of beroepsprocedure is vastgesteld dat het besluit door DNB terecht is opgelegd en mag worden gepubliceerd.
 
In afwijking van bovenstaande kan DNB overigens in uitzonderlijke, spoedeisende gevallen het desbetreffende besluit meteen openbaar maken.  

II. Publicatie op grond van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling

Ook een bestuurlijke boete of last onder dwangsom die DNB oplegt op basis van de Pensioenwet of de Wet verplichte beroepspensioenregeling publiceert DNB op haar website. Als DNB besluit te publiceren, stelt DNB de betrokkene daarvan in kennis en publiceert DNB pas na vijf werkdagen. Als gevraagd wordt om een voorlopige voorziening, wordt met de openbaarmaking in ieder geval gewacht totdat de voorzieningenrechter van de rechtbank uitspraak heeft gedaan.