DNB-conjunctuurindicator voorziet verdere afvlakking economische groei

De DNB-conjunctuurindicator voorziet een verdere afvlakking van de bbp-groei (j-o-j) in de komende 6 maanden van dit jaar. In het tweede kwartaal duikt de voorlopende indicator onder het niveau van de horizontale as, wat suggereert dat de bbp-groei verder vertraagt en iets onder de trendgroei zal uitkomen. De door de indicator voorspelde verslechtering van het conjunctuurbeeld komt globaal overeen met de in december 2018 gepubliceerde raming van DNB voor de Nederlandse economie.

Figuur 1: De DNB-conjunctuurindicator

Conjunctuurindicator

DNB-conjunctuurindicator

De DNB-conjunctuurindicator heeft tot doel omslagen in de Nederlandse conjunctuur tijdig te signaleren. De voorlopende indicator blikt tot zes maanden vooruit. Deze is samengesteld uit vijf deelreeksen: het vertrouwen van consumenten in het economische klimaat over de komende 12 maanden, de verwachte bedrijvigheid in Duitsland, nieuwe orders van de productiesector, ingekochte materialen van de productiesector en de korte rente.

Als de indicator zich boven de horizontale as bevindt, duidt dat op een economische groei boven de trend. In deze fase suggereert de indicator dat de output gap, een maatstaf voor het verschil tussen het daadwerkelijke niveau van het bbp en het potentiële niveau, oploopt. Omgekeerd, als de indicator onder de horizontale as komt, is economische groei lager dan de trendgroei. De conjuncturele omslagen in termen van economische groei vinden plaats op de (lokale) toppen en dalen van de grafiek.